Reklama

Úspěchy Občanského parlamentu – ,,obyčejných“ lidí s neobyčejnou vůlí…

AUTOR PŘÍSPĚVKU

MYŠLENKA

Referendum ČSR – Občanská jednota, sdružení občanů, kteří si uvědomují hloubku problému, se rozhodlo říct DOST! Politickým mafiím a vzít si republiku a svou budoucnost zpátky.

Původní myšlenka uspět 2/3 většinou v parlamentních volbách se ukázala jako nemožná, vzhledem ke způsobům kolaborujících vlastizrádných politiků, kteří si hlasovací 56% většinu vždy dovedou zajistit.

Situace kolem Covidu, kterou nazýváme Covid-fašismus nám poskytla dostatek důkazů o tom, že veškerá zákonodárná, soudní i výkonná moc selhala, což dává občanům právo postavit se na odpor a to dle Ústavy ČR.

ORGANIZACE NEZÁVISLÝCH OBČANSKÝCH VOLEB

V souladu se zákonem jsme v průběhu 19. dubna až 6.září 2021 zorganizovali 1.kolo Nezávislých občanských voleb – dle Ústavy ČR je lid nejvyšší výkonnou složkou moci ve státě a volí si své zástupce.

Zřídili jsme Přípravný výbor, Volební a Kontrolní komisi, nezbytné pro realizaci voleb.

Abychom dostáli legitimitě Nezávislých občanských voleb, bylo potřeba oznámit konání těchto voleb dostatečnému počtu občanů. To jsme zajistili rozvozem téměř milionu výtisků Volebních novin do každé obce s obecním úřadem (kromě kraje Libereckého a části Královéhradeckého). Oznámení o konání voleb bylo taktéž inzerováno v celostátním deníku Metro.

Pozn.: Volební zákon nestanovuje žádnou kvótu pro počet voličů, takže ve své podstatě i jediný hlas by ,,svou práci udělal“. Přes 500 hlasů voličů dalo svými hlasy mandát poslancům Občanského Parlamentu. Volby tedy proběhly, ve všech ohledech, legitimně a Občanský parlament se de iure (podle zákona) stal Nejvyšším výkonným orgánem moci v zemi. Zbývá prosadit stav de facto, stav, kdy Občanský parlament fakticky převezme řízení státu. Tento stav může prosadit jedině jednota občanů.

VZNIK PROZATÍMNÍHO OBČANSKÉHO PARLAMENTU

Z těchto voleb, v souladu se zákonem, vzešel prozatímní Občanský parlament, který od voličů dostal mandát – má za úkol zastavit Covid-fašismus, přivést zemi k řádným volbám, již bez účasti politických stran a předat vládu pověřeným odborníkům, podléhajícím Občanskému parlamentu. Poslanci byli zaškoleni a složili Přísahu poslance ;viz Jednací řád, sekce Zákony Občanského parlamentu na Úřední desce OP:

CÍL OBČANSKÉHO PARLAMENTU

 • Cílem jsou demokratické změny Ústavy a zákonů s jasně stanovenými právy občanů,
  povinnostmi státu a návrhy na přímou a plnou demokracii se zákonodárnou mocí v rukou
  občanů cestou občanského referenda; boj proti korupci, byrokracii, hmotnému, sociálnímu
  i morálnímu úpadku společnosti.
 • Cílem je zemská veřejná správa s přímou demokratickou volbou prezidenta, okresních
  hejtmanů a starostů referendem, s odvolatelností a plnou odpovědností trestní a hmotnou.
 • Cílem je vytvoření sociálního systému, právních a reálných pojmů právní i ekonomické
  „sociální jistoty“ cestou „občanského důchodu“ garantovaného státem ze zisku státu a
  nikoliv na dluh státu, nás, našich dětí a vnuků, ve výši odpovídající základním důstojným
  podmínkám každému řádnému občanu, prostřednictvím „občanského účtu“
  nedotknutelným a chráněným Ústavou.
 • Cílem je zajistit bezpečí občanů proti vnějšímu nepříteli posílením Armády ČR,
  bezpečnost osobní i majetkovou, poskytnout zlepšení zdravotní péče, vzdělání, historické
  tradice, kultury, společenského uplatnění a důstojných podmínek k životu.
 • Cílem je obnova venkova, zemědělství a potravinové soběstačnosti České republiky;
  zajištění mechanismů pro návrat finančních zdrojů a vazeb, pracovních příležitostí a
  podnikání v zemědělství, řemeslech i obchodu na venkov obnovou vlastní domácí malé a
  střední výroby, produkce a obchodu včetně ochrany domácí produkce a trhu.
 • Cílem je obnova soběstačnosti průmyslu, strojírenství a technologií České republiky,
  podpora pro vědecký a technologický rozvoj v souladu s účinnými ekologickými kritérii
  pro 21. století.
 • Cílem je narovnání ekonomiky a stabilita české měny včetně důstojného příjmu za
  poctivou práci nebo podnikání a zamezení korupčním spekulacím na všech úrovních,
  zásadní zlepšení daňového systému a ekonomických zvyklostí.
 • Cílem je náprava deformovaného právního prostředí a systémů podle principu „zákonů
  má být co nejméně, mají být srozumitelné všem“.
 • Cílem je řešení a oprava ve všech oblastech souvisejících s uvedenými hlavními body,
  zabezpečení suverenity, soběstačnosti a principů občanského a národního státu.

SOFTWARE OP

Podařilo se nám vyvinout software, díky kterému mohou poslanci pracovat z domova v režimu Home Office. Tento systém je neustále zdokonalován tak, aby v budoucnu unesl i několik milionů uživatelů – občanů/poslanců → hlasování referendem ANO/NE o dění v naší zemi → uvědomělá občanská společnost.

ZÁKONY

Občanský parlament schválil tyto zákony:

Zákon č.1/2021 OP Jednací řád prozatímního Občanského parlamentu – Novela 10., který upravuje organizaci a chod Občanského parlamentu:

https://obcansky-parlament.info/info/zpravy?t=svqnq

Zákon č.2/2021 Sb. Prozatímní zákon – Novela 9., který stanovuje základní kroky nezbytné pro boj s covidfašismem, převzetí a chod státu.

https://obcansky-parlament.info/info/zpravy?t=czsoe

Oba zákony průběžně novelizujeme, tak jak si chod OP a aktuální společenské dění vynutí a další zákony jsou připravovány, např. návrh nové Ústavy.

PARLAMENTNÍ VÝBORY

Zřídili jsme parlamentní výbory (Organizační, Bezpečnostní, Vnitřních věcí, Zdravotní a Tiskový), obsadili je předsedy výborů a členy, kteří v jednotlivých odborech systémově pracují tak, aby posouvali Občanský parlament dopředu. Tyto výbory zpracovávají informace do týdenních zpráv.

SPOLEK OBČANSKÉ PODPORY

Spolek občanské podpory je vytvořen pro podporu občanských aktivit a Občanského parlamentu. Byl vytvořen ekonomicko – technický software pro zajištění chodu spolku. Tento projekt předestírá ohromný ekonomický a personální potenciál.

Činnost spolku: → branně-sportovní aktivity → kulturně-zájmová činnost → pomoc a podpora občanů v nouzi (linka SOS, tvorba pracovních příležitostí, aj.) → podpora aktivit pro národní ideu

Soustavná činnost v obsazených krajích a okresech napříč republikou: petiční stánky, besedy, kulturní a zájmové akce, prodej knih, mincí a reklamy do Občanského týdeníku. Aktivní vyhledávání příznivců a členů.

https://www.obcanska-podpora.cz/

1. SLAVNOSTNÍ PREZENTAČNÍ KONFERENCE

25.9.2021 jsme uspořádali tuto konferenci v Besedním domě v Brně, kde byl shodou okolností vyhlášen i vznik samostatného Československého státu. Pozváni byli prezident, premiér, členové vlády, hejtmani, policejní ředitelé, zástupci alternativ i média. A také velvyslanci sousedících států, USA a Ruské federace, čímž jsme o existenci Občanského parlamentu dali vědět i za hranicemi naší země!

VLASTNÍ MÉDIA

V rámci nezávislosti tvoříme vlastní mediální nástroje:

Občanské rádio, které vysílá pravidelné pořady v neděli a ve středu večer. Již brzy přibude úterní vysílání zaměřené na problematiku zdraví.

https://www.referendum-csr.cz/radio/

Občanský týdeník, který slouží jako internetové noviny, soustavnou činností nabývající na rozsahu v počtu článků i čtenářů.

https://tydenik.obcansky-parlament.info/

ČINNOST POSLANCŮ OBČANSKÉHO PARLAMENTU

Poslanec Občanského parlamentu pracuje z domu na webu Občanského parlamentu. Denně sleduje novinky na Úřední desce v povinných i dobrovolných sekcích.

Vznáší připomínky k daným návrhům či novelizacím, stále v duchu, že zákony mají být srozumitelné všem, a také o zákonech hlasuje. Vše v souladu s Jednacím řádem. Občanský parlament připravuje legislativu pro budoucí organizaci státu a jeho fungování v podobě, ke které původně vznikl. A to, že: stát si zřizují občané, jako společnou obec, aby jim sloužil“…

1x za čtvrtletí se poslanci sejdou osobně na Schůzi poslanecké sněmovny, kde probíhá i slavnostní přísaha poslance.

2. KOLO NEZÁVISLÝCH OBČANSKÝCH VOLEB

V tuto chvíli je vyhlášeno 2. (časově neomezené) kolo Nezávislých občanských voleb. Volit a být volen může každý pronárodně a lidsky smýšlející občan. Počet poslanců/členů Občanského parlamentu je neomezený.

Kandidát potřebuje ovládat práci na počítači a znát Ústavu. Pro kandidaturu je nezbytné seznámit se Jednacím řádem OP a být s ním srozuměn.

OBČANSKÝ PARLAMENT – to jsme my, OBČANÉ!

BUDOUCÍ KROKY

 • obsadit právní a propagační výbor
 • vznik Občanské policie a Občanského soudu, vojenské rozvědky a kontrarozvědky
 • vyhledat a nominovat odborníky do jednotlivých resortů – ministerstev Občanské vlády
 • seznámení občanů celé republiky s myšlenkou
 • převzetí řízení státu

Poznámka: podařilo se nám navázat spolupráci s Prof.Ing. Peterem Staňkem, CSc., který přijal funkci poradce Občanského parlamentu.

ZÁVĚR

Je důležité zde uvést, že celé naše působení si hradíme z vlastních zdrojů tak, abychom si udrželi nezávislost na sponzorech, kteří znamenají korupci a ztrátu nezávislosti.

K tomu abychom mohli začít uskutečňovat tento přerod, tuto myšlenku, bylo nezbytné zaškolit koordinátory jednotlivých krajů, kteří dále učí organizační pořádek okresní koordinátory, asistenty i členy. Pouze bezchybnou organizací je možné provádět tak složité procesy.

Každý z aktivních členů Občanského parlamentu už mnohokrát překonal sám sebe v tom, co si kdy myslel, že je schopen. Rosteme společně ve všech směrech.

Je třeba spojit lidi, každého občana, a to ve znalostech a myšlenkách, bez ohledu na vůdce všelijakých skupin, skupinek, hnutí či stran. Jenom tak může plné referendum mít svou váhu a posléze zákonodárnou moc.

Množina, která to může rozhodnout a vyhrát svým počtem je jen z kategorie „občané“.
My k občanům jdeme přímo. Proces sjednocování, té k vítězství potřebné občanské jednoty, té budoucí zákonodárné moci, spočívá v občanech. V každém jednom z nás!

Je na Vás, na každém, seznámit se s programem OBČANSKÉHO PARLAMENTU a je na Vás, pokud se vám bude zamlouvat, připojit se k občanské jednotě, stát se aktivním členem – poslancem Občanského parlamentu a tím se zapojit do boje proti všem politickým mafiím. Bude vás potřeba.
Též můžete být jenom sympatizanty, nemusíte se stát poslanci OP, potom ten boj ale my, členové a poslanci, budeme muset vybojovat i za vás. A nebude to lehké, protože ti mocní se budou plné přímé demokracii bránit a ti, co z mocných žijí a těží, na Váš úkor, také. A je jich spousta.

Naše myšlenka už žije svým životem a nedá se zastavit!!!

Není otázkou JESTLI se nám podaří ji uskutečnit, ale KDY…

Mariana Velčovská, poslanec Občanského parlamentu

18.2.2022

www.obcansky-parlament.info

audio info o historii vývoje tohoto občanského hnutí, datováno r. 2017 a dalších souvisejících projektech:

www.obcanske-referendum.cz

informace o programu OP a připravovaných reformách si můžete poslechnout zde:

www.referendum-csr.cz/radio

Edit k 1.11.2022:

Sjednoceny aktivity Referenda ČSR – Občanské jednoty pod Občanský parlament.

Komunikace převedena z vedlejších kanálů a sociálních sítí na Úřední desku Občanského parlamentu, kam je možné nahlédnout po přihlášení – zadání emailové adresy, která je vyžadovaná z bezpečnostních důvodů, jelikož čelíme narůstajícím hackerským útokům.

Během léta jsme pořádali přednášky Občanského parlamentu v těch krajských i okresních městech, kde máme aktivní členskou základnu. Proběhlo na 30 přednášek, bylo pozváno přes 500 starostů k účasti na řešení tristní situace v České republice. Prozatím tyto výzvy ignorují, čím poskytují ten nejlepší důkaz neboť o zločinném jednání současné vlády, jako i té předchozí, byli všichni veřejní činitelé – zaměstnanci státu=naši zaměstnanci, dostatečně informováni nesčetnými osloveními a výzvami v uplynulých dvou letech.

1. výroční konference, ku příležitosti jednoleté existence Občanského parlamentu, se konala 24.9.2022.

___________________________________________________________________________________________________________

19.2.2022 vyhlásil Občanský parlament zvýšenou pohotovost na základě vyhrocené válečné situace na Ukrajině v souvislosti s útoky, které ten den, podle dostupných zpráv, provedla Ukrajina na Luhaňsk a Doněck a vydal Tiskovou zprávu.

V zápětí byl podniknut rozsáhlý hackerský útok na náš web, který jsme ustáli a následně byl nezákoným postupem vypnut náš web www.lidove-volby.cz

,,Zajímavé“ je, že jsme nebyli uvedeni na seznamu oněch prvních 8 a následně dalších cca 160 vypnutých webů správcem cz-domén NIC.CZ. A také je zajímavé, že ony proruské weby, jako třeba Sputnik, byly po pár měsících opět puštěny, ale náš web zůstal již vypnutý. Tento rozsáhlý útok jsme ustáli, i přes značné finanční výdaje spojené s převedením webové domény do zahraničí.

Vyjádření předsedy Občanského parlamentu k této situaci najdete zde:

https://obcansky-tydenik.info/2022/05/opet-diskuse-o-nezakonne-vypnutych-webech-nic-cz-klickuje-jako-kralik/

27.9.2022 vydal Občanský parlament tiskovou zprávu, kde vyhlásil legislativní pohotovost z důvodu možného zneužití mobilizace a válečnému štváčství. V souvislosti s touto velmi nebezpečnou situací, pro všechny občany České republiky, byl připraven (a již schválen) návrh novelizace č.10 zákona č.2/2021 OP Prozatímního zákona, Hlavy II., § 1d Preventivní opatření proti zneužití Ústavy a mobilizace.

Dalším krokem Občanského parlamentu, v této život ohrožující situaci, je založení petice STOP VÁLCE. Tato petice má mezinárodní přesah a informace o jejím konání byly předány kompetentním členům zahraničních vlád, ambasádám sousedících států a dále Spojeným státům, Ruské federaci, Velké Británii, Francii, Španělsku, Itálii a Maďarsku. Petici si můžete přečíst a podpořit zde:

https://www.petice.com/stop_valce#form

5.11.2022, jako další krok projektu STOP VÁLCE, proběhne Konference STOP VÁLCE v sále Jihočeské univerzity v Táboře, kde jsme našli odvážného pronajímatele sálu, který se nezalekl telefonického vyhrožování, ke kterému došlo již 3 hodiny! po oznámení konání konference.

Pozvánka na k tuto konferenci byla zaslána Vládě České republiky, parlamentním i opozičním stranám, krajským hejtmanům a primátorům, Ústavnímu soudu, Nejvyššímu správnímu soudu, Vrchnímu soudu, Nejvyššímu státnímu zastupitelství, krajským zastupitelstvím a krajským soudům, Generálnímu štábu AČR, Policejnímu prezidiu, Hasičskému záchrannému sboru ČR, krajským hasičským sborům, krajským záchranným službám a zástupcům médií.

Jmenovitě osloveni byli zástupci z řad alternativ, lékařů či zdravotníků, médií a veřejnosti.

A opět, krátce po vydání Tiskové zprávy z 27.9.2022 byl zahájen intenzivní profesionální hackerský útok na náš web, s cílem prolomit zabezbečení a narušit tak legitimitu systému hlasování Občanského parlamentu. Tento útok byl veden nonstop ve dne i v noci po několik dnů, což ukazuje na zaplacenou řízenou aktivitu. Poté pokračovaly spíše ojedinělé pokusy a dnes 1.11.2022 proběhl další rozsáhlý útok, tzv. DDOS útok na naši doménu u zahraničního poskytovatele.

Kdo řídí a platí tyto útoky, komu se nehodí aktivity spojené s projektem STOP VÁLCE a celý OBČANSKÝ PARLAMENT?

 173,604 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat