Reklama

Použití speciálního náloživa pro vyprošťování osob v nebezpečném prostředí

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Ing. et Ing-Paed IGIP Miroslav Carabelli, Ph.D

Úvod

V současné době se při vyprošťování osob z havarované automobilové techniky v nebezpečném prostředí (hromadné havárie)  používají dva základní druhy vyprošťovací techniky. V první řadě je to vyprošťovací technika s hydraulickým pohonem (především hydraulické nůžky a rozpínací zařízení) [1, 2, 3, 4, 5a 6]. Dalším druhem je široká škála úhlových brusek (elektrických, nebo motorových). Vhodnost použití zavedené vyprošťovací techniky záleží vždy na konkrétní situaci, zejména na dostupnosti k havarované technice, nebo k jeho jednotlivých elementů, stejně tak i na vhodnosti použití vyprošťovací techniky s jednotlivými komponenty  havarované techniky obr.1. V reálných konkrétních situacích velmi často neodpovídají nároky kladené na vyprošťovací techniku jejich technickým možnostem, například jen ty nejkvalitnější hydraulické nůžky dovedou přestřihnout ocelové pedály v automobilové technice. Při reálných vyprošťovacích akcích se právě tento nedostatek nahrazuje úhlovými bruskami, které se používají na oddělení velmi pevných ocelových sloupků, pedálů, uvolnění zpříčených kabin nákladních automobilů a jiných komponentů automobilní techniky. Nevýhodou úhlových brusek je skutečnost, kdy při řezání oceli dochází k tvorbě svazku žhavých jisker, které sebou unáší kapičky roztaveného kovu s  vysokou zápalnou schopností. Právě při hromadných havárií velmi často dochází k úniku paliva (benzinu či nafty), a právě v těchto případech je vyloučeno použití úhlové brusky pro jakoukoliv vyprošťovací činnost. Tím se technologický postup při  použití vyprošťovací techniky  omezí jen  na použití hydraulického nářadí, které je však limitováno svými konkrétními technickými parametry.

Obr. 1 Fotodokumentace hromadných havárií a použití hydraulického nářadí

Uvedené nevýhody a nedostatky uvedených  technologických postupů při vyprošťování osob z havarované automobilní techniky  jsme schopni eliminovat zavedením nových technologií  a prostředků především s využitím  speciálního náloživa a rozněcovadel k rozpojování materiálu o jakékoliv síle, z jakéhokoliv materiálu (nemusí se tak nutně jednat jen o ocel).

1. Řízená detonační vlna

Podstata uvedeného postupu spočívá v tom, že k rozpojování sloupků, pedálů, nýtů, šroubů, svarů a jiných konstrukčních prvků v automobilové technice je možno použít kumulativní plastickou bleskovici LEPC (Low Energy Plastic Cord)  ve tvaru „U“, obr.2,  jedná se o speciální bleskovici, u níž je využito takzvaného směrového účinku [7, 8 a 9].

Původní  využití tohoto prostředku (pro tento účel byl původně vyvinut) slouží k roztříštění zasklené pilotní kabiny v nouzové situaci u nadzvukových letadel těsně před katapultáží osádek především ve vojenských letadlech obr. 3. Bleskovice má směrový účinek, to znamená, že veškerý detonační impuls je využit jen z progresivní strany, čímž nezasažený prostor je relativně chráněn. Tedy v oblasti regresivní strany této speciální bleskovice mohou být  osoby, zvířata, pohonné hmoty, elektronika atd.  v bezprostřední blízkosti, aniž by detonační účinek měl na bezprostřední okolí jakýkoliv negativní dopad (vždyť v letadle exploduje tato bleskovice cca 20 cm od hlavy katapultujícího se pilota).

Obr. 2 Low Energy Plastic Cord – LEPC

Obr.3  Plastická bleskovice použitá pro roztříštění zasklení pilotní kabiny v nouzové situaci

2. Speciální výbušné systémy

Další speciální prostředky, které mohou nahradit klasickou vyprošťovací techniku určenou pro vyprošťování osob v nebezpečném prostředí,  může sloužit  unikátní stavebnicový výbušný mikrosystém –  neelektrický systém vyvinutý firmou Libra a.s. [10] za pomocí kterého si mohou záchranáři sestavit výbušný systém podle aktuální situace. Například při vnikání do automobilní i těžké stavební techniky, do budov okny dveřmi, atd. Tento systém lze využít i pro destrukční a trhací práce většího rozsahu. Není omezen počtem iniciátorů a vzdálenostmi mezi jednotlivými náložemi. Využívá se například při likvidaci velkorypadel, při druhotném rozpojování horniny, apod. Lze jej použít i při špatných atmosférických podmínkách, tzn. při bouřce nebo v elektrických rozvodnách, kde je použití elektrického systému zakázáno. Pro bezpečné vytváření otvorů (například upravení přístupu pro hydraulické nůžky nebo zvedací zařízení) mohou sloužit mikronáložky „LIBRA“ o průměru 18,5 mm a hmotnosti trhaviny 7,5, resp. 8,2 g. jak je patrno z obrázku obr. 4.

Obr.4  Mikronáložky „Libra“

Tyto jsou konstruovány tak, aby se daly jednoduše a rychle připojit bez použití dalších nástrojů nebo zařízení při dodržení požadovaného efektu. Mikronáložky jsou určeny zejména k destrukci zámků, nýtů, šroubů, čepů atd. Celý systém je zkonstruován tak, aby mohl být použít pod různými úhly vzhledem k trhanému předmětu, s cílem dosažení vyššího penetračního účinku, z těchto důvodů je součástí soupravy i držáky, který usnadňují manipulaci při přípravě a současně jednoduchým způsobem jsou schopny kumulativní mikronáložky udržet v požadovaném směru. Spojení několika náložek s požadavkem  okamžitého přenosu detonace nám může zabezpečit buď plastická bleskovice LEPC, nebo mikrorozbušky, resp. standardní rozbušky č. 8, neboť rozbušková jímka kumulativních mikronáložek má průměr 7 mm a je vybavena z důvodu alternativy těsnícími kroužky pro pevné spojení s jakoukýmkoliv druhem rozbušek. Mikronáložka „LIBRA“-  8,2 g prorazí spolehlivě 50 mm ocelového plechu.

Závěr

Výhodou navrhovaného způsobu použití nových způsobů, principů a efektů pro záchranu osob (ale i majetku) v nebezpečném prostředí  je v prvé řadě jeho jednoduchost,  a účinnost a také možnost aplikace při velmi malém počtu osob a zejména v situacích, při kterých nelze z některého  důvodu použít běžně používanou vyprošťovací techniku, nebo je její běžné použití z nějakého důvodu omezeno.

Významnou předností je skutečnost, že záchranáři mohou mít novou, spolehlivou, jednoduchou, bezpečnou a především rychlou alternativní metodu, jako doplněk ke klasické vyprošťovací technice.

Navržený způsob a princip použití speciálního náloživa a rozněcovadel se vyznačuje především vyššími  parametry, jednoduchostí, bezpečností a rychlosti provedení s ohledem na potřebu velmi malého počtu zasahujících záchranářů.  

V neposlední řadě pak tento způsob za určitých konkrétních situací bude moci být jako jediný použit s ohledem na čas, kdy použití  klasických vyprošťovacích metod a techniky bude jen velmi obtížné, nebo zcela nemožné.

Literatura:

[1]        Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu – vydalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

[2]        Zákon č. 240/2000 Sb., Zákon  o krizovém řízení (krizový zákon)

[3]        Vyhláška č. 247/2001, o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

[4]        Vyhláška o technických podmínkách požární techniky č.247/2001 Sb., Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

[5]        Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Bojový řád jednotek požární ochrany – Taktické postupy zásahu u dopravních nehod na pozemních komunikacích

 [6]       Ministerstvo vnitra GŘ HZS ČR, Číslo jednací: MV-96828-2/PO-2008, Katalogový soubor typové činnosti STČ – 08/IZS, Typová činnost složek IZS při společném zásahu při společném zásahu u dopravní nehody

[7]        US PATENT –  # 4495867

[8]        US PATENT  – #4232606

[9]        http://www.valka.cz/clanek_1185.html

[10]     http://www.libraas.com/30-vybusniny.html

 3,866 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat