Reklama

ZÁKON, REFERENDUM, ARMÁDA, POLICIE

AUTOR PŘÍSPĚVKU

V minulém článku jsme si ukázali ty díly z návrhu nové Ústavy, kde se mluví o úřadu prezidenta a jednotlivých složkách  zákonodárné moci, konkrétně parlament, vláda, poslanci a hejtmané.

Dnes pokračujeme s určením práv a povinností  výkonných složek a to armády a policie. V úvodu se budeme věnovat zákonu a užití  referenda, jako nástroje výkonu svrchované moci občanů.

 

HLAVA VII

Článek 1 – Zákon

1) V této republice platí pouze jediný Zákoník vycházející z Ústavy a schválený nadpoloviční většinou účastných voličů v občanském referendu navrženém prezidentem republiky. Zvyšovat počet zákonů je zakázáno. Právní vztahy nižší podstaty se řeší vyhláškou.

Komentář: (Přesné znění oddílů – Hlav Zákona i znění Ústavy schvalují občané. Zde dochází ke změně v pojmu rozdělení zákonů. Stav se mění z existence mnoha zákonů různých specifikací na Zákon pouze jediný a specifikace jsou rozděleny do oddílů – Hlav. Tímto zaniká pohled na práva z hlediska správního, občanského nebo trestního. Nadále je jeden zákoník, zákonná ustanovení, jejich působnost a odpovědnost za porušení je postavena na rovnoprávnou úroveň. Tím zanikají porušení správní, občanská nebo trestní, a vzniká jediný vztah, porušení zákona. Tím jsou sjednocena práva, povinnosti i odpovědnost za porušení.)!!!

2) Žádný jiný mezinárodní zákon nebo smlouva, vyhláška, nařízení, dekret nebo příkaz nemá na svrchovaném území České republiky vyšší platnost, než je Ústava ČR a Zákon ČR. Jsou-li v rozporu, platí Ústava a Zákon ČR. Nedodržení této podmínky je trestným činem proti Ústavě podle Zákona Hlavy Trestní.

3) Ústava, Zákon, Dekret, Vyhláška, Nařízení, Rozhodnutí, Usnesení či jiný právně závazný dokument musí být srozumitelný všem, musí stanovovat povinnosti a omezovat práva občanů jen tehdy, je-li to nezbytné, v co nejmenší míře a v co nejmenším množství.

4) Ve všech právních vztazích platí v České republice presumpce neviny, vždy a bez rozdílu. Nedodržení tohoto pravidla je trestným činem proti Ústavě a Zákonu.

5) V nutném případě, z důvodu škodlivosti z prodlení, kdy by bylo nutné situaci řešit rychleji, něž by proběhla úprava zákona nebo Ústavy referendem, může prezident řešit situaci dočasně prezidentským dekretem, který má váhu a platnost zákona a smí negovat, upravit nebo doplnit individuálně i plošně znění zákona, ale pouze zákona nebo nižší právní normy. Do znění Ústavy zasahovat prezident nesmí.

Komentář: (prezidentský dekret je náhradním řešením s účinností zákona na nezbytně nutné vztahy, kde hrozí nebezpečí prodlení při standardní cestě schvalování zákona).

 

HLAVA VIII

Článek 1 – Referendum

1) K výkonu svrchované moci občanů Ústava vytváří občanské referendum. Hlasování o více otázkách v referendu je možné.

2) Nikdo nesmí referendu bránit žádným způsobem, manipulovat s ním nebo jeho podstatou. Prezident a Vláda, jako Předkladatel referenda, jsou povinni dodržet zásady rovnosti při předkládání referenda a nikdo nesmí žádným způsobem předkládat referendum jednostranně. Sdělovacím prostředkům, navrhovatelům, odpůrcům i státní moci se nařizuje zachovat rovné právo všech na svůj názor. O platnosti, výsledku nebo porušení práva rovnosti rozhoduje prezident republiky.

Komentář: (základní pravidla pro referendum, tento článek je nutno velmi pečlivě připravit a navázat na ostatní Ústavní vztahy).

3) Referendum vyhlašuje prezident republiky. Provádí jej Vláda a státní správa. Navrhnout Referendum může Prezident, Vláda, Parlament nebo Vůle občanů.

4) Referendum může navrhnout i jednotlivec nebo skupina občanů, pokud získá podporu. Návrh referenda občany musí být zastoupený nejméně 50.000 hlasy. Soustředění hlasů nesmí být bráněno. Obsah referenda nesmí být v rozporu s Ústavou nebo zákonem.

5) Podmínky předložení a rozsah propagace a omezení k otázkám referenda stanoví prezident. Jakákoliv jiná, nelegitimní přímá, skrytá, manipulativní či podprahová propagace kampaně je trestná.

6) Občanské referendum může být:

  1. a) Referendum ČR
  2. b) Referendum Okresní
  3. c) Referendum Obecní
  4. d) Referendum Specifické

 

HLAVA IX

Článek 1 – Armáda       

1) Pro ochranu země Ústava ukládá vytvoření profesionálních jednotek k obraně země a mimořádným nasazením v případě jakéhokoliv ohrožení.

Komentář: (Profesionální vojenský sbor je základem moderní armády).

2) Pro ochranu země a státu je stanovena povinná vojenská služba v rozmezí 18 až 50 let.

  1. a) základní vojenská služba je stanovena v délce 6 měsíců a rozmezí 18-22 let
  2. b) speciální výcvik v délce 6 měsíců a rozmezí 18-26 let
  3. c) záložní vojenská služba v délce 4 týdnů ročně a rozmezí 18-50 let
  4. d) mimořádná vojenská služba podle potřeby ochrany státu
  5. e) mobilizace v rozsahu podle povahy ohrožení státu

Komentář: (Pro podporu profesionální armády je nezbytná existence vycvičených aktivních záloh a pro případ nutné mobilizace je nezbytná existence výcviku vojáků povolaných do služby.) Pseudo-humanismus ještě nikdy žádnou zemi, ani rodiny, ani vlast neubránil, leda že by exhibicionisté z řad homosexuálů zatančili místo na Václaváku na hranicích a nepřítele by ranila mrtvice. Ať si exhibicionisté tančí kde chtějí, jejich věc, nejlépe doma, stát ale potřebuje nástroj ochrany své země a svých občanů).

3) Povinná vojenská služba nemusí být uplatněna pro všechny dotčené ročníky.

Komentář: (Není nutné za každou cenu pěstovat přehnaný militarismus, budou-li klidná mírová období na světě, není nutné brannou povinnost držet na horní nutné hranici, ale v optimální míře).

4) Vojenská služba je službou vlasti a občanům Jako taková požívá společenského uznání, postavení a respektu.

 

HLAVA X

Článek 1 – Mobilizace

1) Mobilizaci vyhlašuje prezident republiky, v zastoupení předseda vlády nebo zastupující předseda vlády. Nelze li, náčelník Generálního štábu. Mobilizace je vyhlášena v případě napadení nebo ohrožení země, občanů a státu.

2) Mobilizace může vzniknout z vůle občanů i bez vyhlášení v případě zřejmého napadení nebo ohrožení země, občanů a státu vnějším nebo vnitřním nepřítelem.

Komentář: (občan je svrchovaným tvůrcem státu, občan má právo mobilizovat, když uzná za rozhodné, že jeho stát, život, podmínky k životu, práva a majetek jsou ohroženy, přístup ke zbraním musí mít občan zachován cestou Národní gardy).

3) Nepřítelem se rozumí každý, kdo by chtěl ohrozit, poškodit, ovládnout nebo odstranit práva a svobody občanů této země, státu a Ústavní pořádek.

4) Pro občanskou mobilizaci podle odst. b), tohoto článku Ústava ukládá prezidentovi prostřednictvím ministra obrany vytvořit organizační systém provedení Národní gardy.

 

HLAVA XI

Článek 1 – Ozbrojené a záchranné složky

 1) Za ozbrojenou a záchrannou složku je považován každý, organizovaný či náhodný občan, kdo pro ochranu Ústavy, Zákona nebo osoby ve veřejném zájmu vykonává nebo vykoná činnost k záchraně lidského života, zdraví nebo majetku a je ohrožen přímo i nepřímo na životě, zdraví nebo pod hrozbou jiné závažné újmy.

2) Služba podle čl. 1 / odst. 1 je službou vlasti, veřejnosti a občanům. Jako taková požívá společenského uznání, postavení a respektu.

3) Za takovou službu přináleží důstojná odměna odpovídající poslání s nasazením života.

4) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k úmrtí osoby konající ve veřejném zájmu, má nárok vdova, nezaopatřené děti a osoby v péči na státní definitivu po dobu, kdy je samoživitelkou nezaopatřených dětí a osob v péči.

Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)!

5) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo pro výkon služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k újmě na zdraví bez následků, má poškozená osoba nárok na jednorázové odškodnění.

Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)!       

6) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k dlouhodobé újmě na zdraví, má poškozená osoba nárok na státní definitivu po dobu trvání újmy.

Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)!       

7) Dojde-li při ochraně veřejného zájmu nebo výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k trvalé újmě na zdraví, má poškozená osoba nárok na trvalou státní definitivu.

Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)!

8) Za osoby chráněné tímto Ústavním ustanovením se považují zejména vojáci, policisté, hasiči, záchranáři, zdravotní personál, soudci, státní zástupci při výkonu nebo pro výkon svého poslání stejně jako každý občan, který v zastoupení vykoná činnost ve veřejném zájmu.

Komentář: (tato ochrana se vztahuje i na občana, který konal ve veřejném zájmu)!

 

Článek 2 – Policie a vězeňská služba

1) Policie se zřizuje pro ochranu práv, zdraví, života, majetku občanů a osob žijících nebo nacházejících se na území republiky podle této Ústavy a v zahraničí podle platných předpisů dané země, o kterou se jedná a smluvních vztahů k tomuto účelu uzavřených.

Komentář: (Primární cíl a poslání Policie. Tato služba s nasazením života by měla být chápána jako čestná profesionální služba, kdy je policistovi ctí tuto funkci vykonávat a kdy je občanům ctí být chráněni, tato práce by měla být vrcholně, stejně jako ostatní služby státu, oceněna, motivována státní definitivou a společenským uznáním. Naopak zneužití důvěry a zpronevěra poslání by měla být přísně trestána a pranýřována).

2) V zemích, které nejsou uznány jako partnerské nebo v zemích nepřátelských použije Policie všech dostupných prostředků k ochraně občanů České republiky.

3) Pokud je zásah Policie nemožný, postoupí takovou situaci k řešení prezidentu republiky, který pověří řešením ministerstvo zahraničí nebo armádní složky.

4) Policie se řídí Ústavou republiky a v žádném případě ji nesmí porušit a to ani s odůvodněním znění jakéhokoliv zákona, který je Ústavě podřízen. Pokud dojde k rozporu mezi zněním Ústavy a zákonem nebo nižší právní normou, platí znění Ústavy.

Komentář: (Chápání Policie i chápání policistů je třeba vyzvednout,  jako nekompromisní ochránce občanů a tvrdé stihatele zločinců, nelze si však plést pojem zločince s přestupcem z řad jinak spořádaných občanů a zneužívat autority i moci. Policista musí být důstojná, čestná a rozvážná osobnost na pravém místě, vždy však se znalostí a respektem k Ústavě a občanům).

5) Policejní služba je službou vlasti a občanům. Jako taková požívá společenského uznání, postavení a respektu.

6) Za policejní službu v přímém výkonu poslání přináleží odměna odpovídající poslání s nasazením života. Výkon služby policisty, v přímém výkonu služby, je v podmínkách stálého možného ohrožení na životě a zdraví a musí být právem ohodnoceno na odpovídají úrovni, nejméně dvojnásobkem státního sociálního minima. (2 x 25.000,- Kč/měs).

7) Společenská funkce policisty je čestná funkce pro občany republiky, včetně rizika ohrožení svého života a zdraví. Ústavou je považována, na společenském žebříčku, jako významná a důležitá. Výkon služby policisty a jeho postavení je chráněn touto Ústavou a jeho postavení, čest a osoba se považuje za autoritu, se kterou se nesmlouvá, nesmí se urážet ani napadat a občan je povinen rozhodnutí policisty uposlechnout.

8) Výkon služby a jeho společenský kredit policisty, jako autority, sebou nese vysokou právní, společenskou i morální odpovědnost. Pokud zneužije svou autoritu a tento morální kredit zneužitím pravomoci, spácháním trestného činu nebo zvlášť odsouzeníhodným amorálním jednáním, bude naopak velmi přísně potrestán degradací svého společenského i služebního postavení a přísně souzen dvojnásobnou trestní sazbou, než občan pro porušení Ústavy a příslušného ustanovení trestního zákona.

9) V případu, že policista zjevně poruší Ústavu nebo Zákon, má každý občan právo postavit se na nezbytný úměrný odpor. Soud rozhodne o tom, zda má právo na zákonnou ochranu policista nebo občan. Toto právo se nevztahuje na pachatele trestného činu.

Celé znění návrhu nové Ústavy najdete zde: https://www.referendum-csr.cz/dok-1/zakony/

Dnes jsme se dozvěděli o platnosti jediného Zákoníku vycházející z Ústavy, který by měl být definován tak, aby byl, co nejjednodušší a srozumitelný všem, bez nutnosti dalšího vysvětlování právníků. Dále jsme se věnovali referendu, nástroji k výkonu svrchované moci občanů. Připomněli jsme si důležitost existence armády a výcviku záložních jednotek. A věřím, že se nám, díky návrhu nové Ústavy, podařilo pochopit a znovu uvést roli policisty do náležité roviny. Pro mě osobně je velmi úlevné o tom všem číst a představovat si již svět, kde věci jsou tak, jak mají být a člověk může v klidu žít. Jsem si samozřejmě vědoma toho, kolik práce nás ještě čeká, než k takovému stavu dospějeme.

Volební zpravodaj Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště; 3.8. 2021

 877 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat