Reklama

PREZIDENT, PARLAMENT, HEJTMANÉ

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

Minule jsme se začali probírat připravovanou  novou Ústavou České republiky, která vstoupí v platnost schválením prozatímním Občanským parlamentem. Podívali jsme se na Hlavu I a II, kde se nachází základní ustanovení  a zaručená práva občanů.

Dnes se budeme věnovat úřadu prezidenta a jednotlivým složkám zákonodárné moci.

 

HLAVA IV

Článek 1 – Volba prezidenta

1) Nejvyšší hlavou, pověřenou občany a občanům odpovědnou, k řízení státu je prezident republiky, na základě kandidatury volený na 2 roky v referendu nadpoloviční většinou účastných hlasů a odvolatelný referendem. Za tímto účelem mu občané svěřují Ústavou stanovené pravomoci.

Komentář: (Návrh počítá se silným prezidentským systémem. Důvodem je přímá odpovědnost jednoho jediného člověka i úřadu za celkový chod státu, odpovídá se občanům a občané jej mohou odvolat. Nikdo jiný. Dobu výkonu úřadu prezidenta je nutno diskutovat, je mnoho argumentů pro dobu krátkou 2 roky, delší 4 roky a dlouhou, 8 let).

2) Úřadující prezident je povinen vyhlásit referendum o volbě nového prezidenta nejméně 90 dnů před skončením jeho funkčního období. Datum konání je pevně stanoven na dobu 30 dnů před skončením jeho funkčního období.

3) Úřadující prezident je povinen vyhlásit neprodleně výsledky referenda o volbě nového prezidenta, nejdéle do 1 hodiny po oficiálním uzavření sčítání.

4) Úřadující prezident je povinen do 24 hodin o vyhlášení výsledků posoudit a rozhodnout, zda referendum proběhlo podle Ústavy ČR a je platné nebo zda jej vyhlásí za neplatné pro porušení Ústavních podmínek provedení referenda.

5) Pokud prezident vyhlásí referendum s odůvodněním za neplatné, musí do 24 hodin od svého rozhodnutí postoupit své rozhodnutí parlamentu ČR k rozhodnutí o potvrzení nebo zamítnutí neplatnosti referenda. Parlament hlasováním 2/3 většinou potvrdí nebo zruší prezidentské rozhodnutí nejdéle do 48 hodin.

Komentář: (kontrolní zdvojení pravomoci kvůli možnému střetu zájmů a občanské kontroly nad mocí prostřednictvím poslanců-hejtmanů zemského uspořádání).

6) Pokud parlament potvrdí prezidentské rozhodnutí o neplatnosti referenda o volbě nového prezidenta, vyhlásí úřadující prezident do 24 hodin konání nového referenda o volbě nového prezidenta, které se musí konat do 14 dnů od rozhodnutí parlamentu.

7) Pokud parlament zamítne prezidentské rozhodnutí o neplatnosti referenda o volbě nového prezidenta, předá odstupující prezident svůj úřad novému prezidentu do 24 hodin od tohoto rozhodnutí a abdikuje.

 

článek 2 – Pravomoci prezidenta

1) Prezident sestavuje svou vládu a jmenuje ministry do funkce do 10 dnů od uvedení do své funkce.

Komentář: ( Prezident je odpovědný, musí si tedy své nástroje vybrat sám, jakékoliv jinými dosazené nástroje, kterým vláda bezesporu je, nemusí fungovat a odpovědnost prezidenta se neguje, je nutné, aby prezident měl pravomoc vládu sestavit nebo ji kdykoliv vyměnit).

2) Prezident vyhlašuje válečný stav, stav ohrožení, mobilizaci nebo částečnou mobilizaci, vojenská nasazení a mimořádná nasazení Národní gardy

Komentář: ( Prezident je hlavou státu, má-li jí být skutečně, musí na vnitřní i mezinárodní úrovni mít pravomoc operativně konat, zejména v případě ohrožení státu, jiné řešení sice řeší všechno možné, jen ne operativní schopnost obrany i nespoutaných jednání).

3) Prezident vyhlašuje občanské referendum, provádí dozor nad ústavností jeho provedení, schvaluje průběh a výsledky referenda a uvádí do funkce nového prezidenta.

4) Nemůže-li prezident vykonávat svůj úřad, zastupuje ho a vykonává jeho funkci předseda vlády. Nemůže-li prezident vykonávat svou funkci déle jak 60 dnů, vyhlásí on nebo zastupující předseda vlády řádné referendum o volbě prezidenta.

5) Prezident je nejvyšším soudním orgánem s pravomocí zrušit rozsudek nebo vrátit soudu k novému projednání.

Komentář: (Právo a také odpovědnost prezidenta rozhodovat soudní pře, pokud se je nepodařilo s pojetím objektivní spravedlnosti vyřešit na nižších úrovních. V podstatě funkce nejvyššího soudce koncentrovaná do role jediného nejvýše postaveného člověka, který je veřejně viditelný a je schopen nést jasnou a přímou odpovědnost. Konzultovat může prezident s kýmkoliv na světě, odpovědnost za rozhodnutí však musí nést sám.)

6) Prezident má pravomoc vyhlásit amnestii.

7) Prezident reprezentuje Českou republiku.

8) Prezident má právo vydat za vážných a mimořádných okolností prezidentský dekret, který má účinnost zákona s platností do doby, než o podstatě věci rozhodne občanské referendum. Platnost dekretu nesmí mít účinnost déle jak 6 měsíců a referendum o podstatě musí proběhnout nejdéle do 6 měsíců.

9) Prezident jmenuje okresní hejtmany na základě proběhlých voleb do funkce okresního hejtmana a do funkce poslance parlamentu.

10) Prezident odvolává z funkce okresního hejtmana a z funkce poslance parlamentu, pokud neplní svou funkci nebo pokud je trestně stíhán pro trestný čin a jmenuje zástupce okresního hejtmana a poslance parlamentu.

11) Pokud se vina odvolaného poslance neprokáže, musí prezident uvést zpět do své funkce okresního hejtmana i funkce poslance parlamentu. Zástupce okresního hejtmana a poslance odvolá.

Komentář: (zachování objektivní spravedlnosti vůči neoprávněně odvolanému zástupci lidu).

12) Prezident jmenuje do funkce a odvolává z funkce soudce na všech stupních.

Komentář: (primární právo prezidentského úřadu, zabraňuje vzniku soudní mafie, hlídá odpovědnost soudců a uplatňuje primární právo proti vytvoření závislosti soudů na cizí moci nebo vlivu).

 

HLAVA V

Článek 1 – Prezident a výkonná moc

1) Prezident na základě plného mandátu svěřeného mu občany v referendu řídí, jmenuje, odvolává a kontroluje výkonnou moc ve státě.

Komentář: (Osoba zvolená občanským referendem, prezident, aby řídila celý stát, k tomu musí mít také potřebné pravomoce, jinak nemůžeme chtít, aby byla přímo odpovědná za výkon funkce. Tvrzení, obavy, že by měla jedna osoba příliš velkou moc je nesmyslné, protože politické strany a 200 zástupců mají stejnou moc, navíc bez odpovědnosti a příležitosti ke zneužití moci je zjevně viditelné za posledních 28-50 let více než dost. U jedné osoby na vrcholu řízení a vedení státu je naopak odpovědnost zcela viditelná. Referendum potom naopak dostatečně zabezpečuje odvolání takové  osoby, než dohledávat ji u 200 neodpovědných imunitou chráněných spekulantů.)

2) Prezident jmenuje a odvolává:

a) guvernéra České státní banky

b) jmenuje a odvolává ředitele prezidentského úřadu a kanceláře
c) jmenuje a odvolává předsedu vlády a ministry
d)  jmenuje a odvolává zvolené okresní hejtmany
e)  jmenuje a odvolává náčelníka generálního štábu AČR
f)  jmenuje a odvolává policejního prezidenta
g)  jmenuje a odvolává soudce soudního dvora ČR
h)  vyhlašuje mobilizaci
ch) vyhlašuje válečný, výjimečný a mimořádný stav ohrožení
i)   vydává dekrety s účinností zákona
j)   uzavírá a podepisuje mezinárodní smlouvy nepodléhající referendu
k)  uzavírá a podepisuje mezinárodní smlouvy schválené v referendu
l)   vyhlašuje amnestii

m) rozhoduje právní kauzy, které vyčerpaly všechny možnosti soudních řízení
n) rozhoduje o věcech, které nejsou obsaženy v právním řádu ČR.
o) rozhoduje a řídí mezinárodní politiku ČR

 

Článek 2 – Předseda Vlády, Vláda a výkonná moc

1) Předseda Vlády na základě jmenovaní prezidentem navrhuje a řídí ministry vlády, vládní a státní úřady, řídí okresní hejtmany a jejich výkonnou moc ve státě.

2) Vláda složená z ministrů, jmenovaná prezidentem řídí, jmenuje, odvolává, kontroluje, zřizuje a ruší vládní a státní úřady, řídí a kontroluje okresní hejtmany a jejich výkonnou moc ve státě.

3) Vláda složená z ministrů, jmenovaná prezidentem vydává, upravuje a ruší závazné směrnice, metodické pokyny a vyhlášky, které nesmí být v rozporu s Ústavou a zákony.

4) Vláda složená z ministrů, jmenovaná prezidentem připravuje, navrhuje stanoviska, zákony a legislativní změny, které předkládá prezidentovi ke schválení. Pokud je prezident schválí, zpracuje Vláda návrh referenda a předloží je do legislativního procesu referenda, občanům ke schválení.

 

HLAVA IV

Článek 1 – Parlament

1) Parlament se skládá z volených okresních hejtmanů. Úkolem parlamentu a jeho členů je zastupovat svůj okres a hlídat ústavnost výkonu státní moci ku prospěchu občanů ve svých okresech. Jako volení zástupci předkládají návrhy nižších právních vztahů vládě České republiky a ke schválení prezidentovi.

Komentář: (Omezená moc parlamentu a zastupitelské demokracie, která selhala, je korumpovatelná a nebyla odpovědná svým voličům. Změna spočívá v tom, že zákonodárná moc je přenesena na občany ve všem přímo. Účelem parlamentu je nadále pouze hlídat Ústavnost státu a státní správy, případně iniciovat zpracování návrhu změn v zákonech a schvalovat zákonnost volby prezidenta občanským referendem, které nemůže prezident schvalovat sám. Výkon poslance parlamentu je čestná funkce, bez platu a odměn.)

2) Počet členů parlamentu je stejný jako počet zemských okresů republiky. Členy Parlamentu jsou automaticky jmenovaní okresní hejtmané nebo jejich jmenovaní zástupci.

2a) Poslanecký mandát vzniká dnem nástupu do veřejné funkce okresního hejtmana a zaniká dnem zániku nebo odvolání z funkce.

3) Poslanci Parlamentu mají právo hlasovat o platnosti nebo neplatnosti referenda o volbě prezidenta, jednat, hlasovat a navrhovat vládě legislativní změny, návrhy na vyhlášky, metodiku ve státní správě a řešit vztahy, které patří do jejich kompetence okresního hejtmana, o vzájemné součinnosti mezi zemskými okresy a koncepcích řízení státu.

4) Jakákoliv činnost Parlamentu, poslanců a hejtmanů nesmí být v rozporu se zákony a Ústavou, proti znění Ústavy a zákonů, rozhodnutí vlády a prezidenta.

5) Povinností poslanců a hejtmanů je veřejná služba občanům vyplývající z Ústavy a Zákonů a kontrola ústavnosti.

6) Jakákoliv jiná činnost poslanců a hejtmanů, vědomé nebo z nedbalosti, využitá nebo směřující pro zájmové skupiny, jakýkoliv lobbing, bez ohledu na to, zda politické, náboženské či jiné je zakázána, je porušením Ústavy, zneužitím postavení proti společným zájmům občanů, při níž poslanec a hejtman okamžitě ztrácí mandát, funkci a je trestný pro trestný čin §xxx, porušení Ústavy.

 

Možná jste si všimli, že oproti minulosti, získává prezident větší práva, ale také trestní odpovědnost, jako i všichni členové vlády a parlamentu. Tedy dochází k zániku poslanecké imunity  a jakékoliv protistátní, trestné jednání bude tvrdě stíháno. Funkce hejtmana mění působnost z krajů na okresy. A hlavně přecházíme ze zastupitelské demokracie na plnou přímou demokracii,  kdy zákony hlasují občané referendem. 

Volební zpravodaj Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště; 2.8. 2021

 1,125 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat