Reklama

NOVÁ ÚSTAVA – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A PRÁVA

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Přátelé, dnes bych si dovolila Vám předložit k povšimnutí některé úryvky z nové Občanské Ústavy. Myslím, že se jedná o základní stavební  kámen, na kterém postavíme svou budoucnost a každý dům potřebuje kvalitní a pevné základy proto, aby mohl vyrůst a dobře sloužit.

Je prospěšné vědět, na čem stavíme, tedy znát Ústavu a hájit ji jeden, každý z nás…

HLAVA I

Článek 1 – Základní ustanovení

My, svobodní a rovnoprávní lidé, žijící na svém historicky tradičním samosprávném území Koruny České a Republiky Československé, Čech, Moravy a Slezska jsme se rozhodli vytvořit novou podobu samosprávného státního útvaru, Českou Republiku, jako nástupce na základech předchozích státních subjektů, vědomi si jejich nedostatků a poučeni z chyb minulých

Touto státotvornou iniciativou se stáváme ,podle této Ústavy z vlastní vůle, občany tohoto státu a dobrovolně svěřujeme tomuto státnímu útvaru pravomoci podle znění této Ústavy, aby sloužil v zájmu lidu této země a občanům k jejich prospěchu jako plná přímá demokracie.

Komentář: (Zakotvuje se a jasně definuje svobodná vůle a dobrovolnost práva na vznik a odstoupení z občanství).

Státotvorná iniciativa a tato ústava je postavena v duchu pravidla „ Stát si zřizují lidé a stávají se občany dobrovolně proto, aby jim zabezpečil lidská práva, svobodu a svobodné prostředí k životu, ochránil jejich bezpečnost proti vnějšímu ohrožení, bezpečnost osobní i majetkovou, poskytl zdravotní péči, vzdělání, historické tradice, kulturu a společenské uplatnění.“

Komentář: (jasně se definuje úloha státu jako služba občanům, nikoliv naopak).

Tato ústava se opírá o celosvětově uznávaný společný morální kredit, jehož základem je svoboda, rodina, principy a zásady společenského soužití odsuzující agresivní verbální nebo fyzické násilí vůči jednotlivci, skupině, národu nebo jinému státnímu útvaru, stejně tak vůči životnímu prostředí, přírodním zdrojům, floře i fauně nejen této země, ale v duchu budoucího historického vývoje celé planety.

Životní prostředí, přírodní zdroje, půda, flora i fauna, je majetkem i odpovědností občanů této republiky, stát a žádný zákon, vyhláška, prováděcí předpis, nařízení nebo osoba,ekonomické či jiné důvody nesmí překročit jejich 100% ochranu. Půdu a nemovitý majetek smí vlastnit pouze občan státu nebo původní obyvatel. Za původního obyvatele bez občansství se považuje osoba 4-té generace trvale žijící na našem území.

Stát má přednostní právo vyvlastnění a výkupu od osob bez občanství, kteří nejsou původními obyvateli a které nedosahují podmínky z odst. Hlavy 1, 4a v reálném aktuálním tržním průměru ceny.

Komentář: (definuje postoj a orientaci občanského státu).

Občané této republiky přijímají povinnost bránit a ochraňovat svou zemi, její samosprávnou svrchovanost v duchu této ústavy pro sebe i generace budoucí a to i v případu, že by státní správa svůj úkol svěřený mu touto ústavou neplnila nebo ji plnila nedostatečně.

Komentář: (definuje rovnici “Stát je náš a budeme bránit hodnoty uvedené jako svoje a našich potomků jako dědictví, které jim tu zanecháme”).

Žádný zákon, jednotlivci nebo skupiny, ani výkon státní moci nesmí obcházet, zlehčovat nebo zneužívat tuto Ústavu, bez ohledu na způsob či výklad, kterým by porušení Ústavy obhajoval. Občan má právo se postavit na účinný odpor proti takovému jednání. Jednání proti Ústavě a právům občanů je trestné podle trestního zákona.

Komentář: (Ústavní ochrana proti případnému zneužití státní správy, pokud by se zase někdy chtěla zmocnit primární moci a chtěla se zpronevěřit poslání občanům sloužit).

Občané této republiky přijímají okamžikem vzniku občanství morální závazek chovat se čestně, pravdomluvně a poctivě, s vědomím být ku pomoci druhým podle principů společné solidarity, řádně vychovávat své děti, starat se o své rodiče, ohleduplně se chovat vůči přírodě a zvířatům, přírodním zdrojům, plnit své závazky a přistupovat s vážností a úctou k společenským hodnotám, jiným národům, autoritám i této Ústavě, jako svrchované moci.

Komentář: (Vědomi si toho, že marast, ve kterém desetiletí žijeme, z našeho národa udělal sloučeninu podivností, je nutno vzít si závazek k lepšímu chovaní i na občanské straně).

Nová Ústava, nový jednotný Zákoník a Prováděcí zákon o zavedení plné přímé demokracie vstupují v platnost v den schválení Parlamentem ČR, které do 1 roku musí být ratifikováno občany v občanském referendu. Nová Ústava, Zákoník a Prováděcí zákon vymezují nový právní řád a nahrazují starý právní řád, vztahy, smlouvy a mezinárodní smlouvy, uzavřené právními předchůdci, pokud nebudou Prováděcím zákonem dočasně ratifikovány. Prováděcí zákon musí ke dni hlasování stanovit, které zákony budou dočasně ratifikovány.

 

HLAVA II

 

Článek 1 – Zaručená práva

Každý člověk nacházející se na území České republiky ilegálně má omezena svá lidská práva pouze na ochranu bezpečí svého života, zdraví a zajištění základního životního a sociálního minima do doby vyhoštění nejdéle do 7 dnů.

Komentář: (nekompromisní postoj k ilegálním migrantům, řeší jedním odstavce všechny problémy s muslimy i nemuslimy a jasně deklaruje postoj k této otázce).

Každý člověk dočasně a legálně nacházející se na území České republiky, jako host, má zaručena svá lidská práva, na svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na svůj majetek a svobodné nakládání se svým majetkem, na ochranu bezpečí svého života, zdraví, majetku a základní zdravotní péči.

Komentář: (každému, kdo legálně vstoupí na území státu se zaručuje totéž, co chceme my, aby bylo v zahraničí zaručeno nám).

Každý člověk žijící s povolením nebo právem původu, na území České republiky, má zaručena svá lidská práva, právo na svobodný život, svobodný zdroj obživy poctivým způsobem, svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na majetek a převod majetku, na ochranu bezpečí svého života, zdraví a majetku, dostupnost zdravotní péče, vzdělání a kultury.

Komentář: (člověk nemusí být občan, může být zde působit rodilým právem původu nebo s povolením, náleží mu stejná práva až na výjimky, jako občanům).

Každý občan České republiky má zaručena svá lidská práva, právo na svobodný život, svobodný zdroj obživy poctivým způsobem, svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na majetek a převod majetku, své dědictví, na ochranu bezpečí svého života, zdraví a majetku, zdarma bez výjimek na plnou zdravotní péči, důchod a podporu v nouzi, náklady na vzdělání do 18 let, vzdělání a dostupnost kultury, práva volit a být volen a povinnost bránit tuto zemi, Ústavu a stát.

Omezení lidských práv je možné pouze v rozsahu a způsobem, stanoveným touto Ústavou a to v případě důvodného podezření ze spáchání trestného činu, odsouzení z trestného činu, v případu obecného ohrožení, ohrožení Ústavy, této země a státu a jeho uspořádání.

Komentář: (žádný zákon ani vyhláška jako nižší právní norma pod Ústavou, ani státní správa nesmí Ústavní práva občanů omezovat).

Celé znění návrhu nové Ústavy zde: https://www.obcanske-referendum.cz/ustava/index.php

Poznámka: Co je to přímá demokracie?

Přímá demokracie označuje demokratickou formu vlády, ve které je vůle lidu přímo přenášena do procesu politického rozhodování. V přímé závislosti na systémovém modelu užití může v praxi zahrnout prvky, jako jsou: přímé tvoření zákonů lidem, losování do státních úřadů, přímou volbu, referenda, odvolatelnost úředníků a politiků či konečnou kontrolu politického rozhodování.

 

Dnes jsme se věnovali Hlavě I a II, základním ustanovením a zaručeným právům občana z nové Občanské Ústavy.

Příště si povíme o zemském uspořádání, prezidentovi a zákonodárné moci.

 

Volební zpravodaj Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště;  1.8. 2021

 1,220 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat