Reklama

PROZATÍMNÍ OBČANSKÝ PARLAMENT

AUTOR PŘÍSPĚVKU

 

Dnes si přiblížíme samotnou budoucí práci prozatímního Občanského parlamentu.

Bude na nás, abychom si odhlasovali takové podmínky a způsob práce, aby nám, co nejlépe vyhovoval.

Dovedu si představit, že většina poslanců bude mít své zaměstnání a práci poslance se bude věnovat v odpoledních a  večerních hodinách. Ze začátku to bude jistě náročné, při potřebě rychle schválit výchozí zákony.

Zasedání a hlasování Parlamentu může probíhat:

  • a) prostřednictvím virtuální schůze po internetové síti
  • b) prostřednictvím schůze s fyzickou přítomností v určeném místě
  • c) korespondenčně ve stanoveném čase a na stanovenou adresu

Další zasedání a hlasování Parlamentu pokračují:

  • a) na pravidelných denních zasedáních
  • b) na pravidelných týdenních zasedáních
  • c) na termínově plánovaných zasedáních
  • d) na mimořádném zasedání do 24 hodin od svolání

 

Na prvním zasedání Parlamentu se jako první bod neprodleně hlasuje o Vyhlášení stavu ohrožení státu podle Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. .. pro potřeby ochrany státu.

Stav ohrožení státu se Parlamentem vyhlašuje po dobu ohrožení státu, suverenity a občanů ČR, po dobu nezbytnou k odstranění ohrožení ČR.

 

Opět, kandidáti už tohle jistě znají  znají nazpaměť…  ;-), ale pro ostatní zde uveřejním pár úryvků z Jednacího řádu Občanského parlamentu:

 

2 § PRAVIDLA A JEDNACÍ ŘÁD PARLAMENTU

1) Poslanci jsou do Parlamentu zvoleni občany ČR, prostou většinou hlasujících občanů, hlasováním ANO / NE, kontrolovaných Volební komisí.

2) Poslanci se připravují na hlasování prostudováním hlasovací otázky a dokumentace ve lhůtě k tomu přidělené Předsednictvem Parlamentu.

3) Pokud má poslanec návrh na změnu ve vztahu k hlasovací otázce, musí včas před hlasováním podat svůj návrh na změnu k zapracování na podatelnu kanceláře Parlamentu. Podatelna zajistí předání poslancům.

4) Poslanci nejprve hlasují o návrhu změny prostou většinou ANO / NE, která se schválí nebo zamítne. 5) Poslanci rozhodují hlasováním prostou většinou hlasů o jasně stanovené otázce, návrhu o kterém se rozhoduje přímým hlasováním. Případné změny a úpravy při hlasování jsou již nepřípustné.

6) Celkový počet poslanců při hlasování Parlamentu není omezen. Pro platné hlasování je nutný minimální počet nejméně 100 hlasujících poslanců Parlamentu.

7) Všichni poslanci jsou povinni se zúčastnit zasedání Parlamentu s výjimkou včasné předchozí, omluvené nepřítomnosti.

8) Omluvenou nepřítomností se rozumí závažná zdravotní nezpůsobilost, úmrtí v rodině, nehoda nebo jiná zásadní událost odůvodňující nepřítomnost.

9) Omluvenou a neomluvenou absenci posuzuje předseda Parlamentu, v případu odvolání všichni účastníci Parlamentu na zasedání.

10) Opakovaná neomluvená nepřítomnost na zasedání a hlasování Parlamentu znamená automatické vyloučení poslance z hlasování. Opakovaná neomluvená absence je důvodem pro ztrátu mandátu a vyloučení z Parlamentu.

11) Místo chybějícího nebo vyloučeného poslance je navržen a kooptován náhradní poslanec na základě návrhu, zejména z důvodu zabránění prodlení v rozhodnutí, pokud by klesl počet poslanců pod 100.

12) Klesne-li počet hlasujících poslanců pod 100, není Parlament usnášení schopný, s výjimkou rozhodování v nebezpečí z prodlení a závažného následku ohrožení státu, jeho obrany, ochrany státu nebo ochrany života a zdraví občana nebo občanů.

13) Otázka se projednává přednesením, rozprava se projednává s dodržením všech náležitostí u návrhu a poslanci musí rozhodnout. Odklad zdržující procedury je nepřípustný.

14) Hlasuje se bez procedur jedním hlasováním. Kdo souhlasí, hlasuje PRO. Kdo nesouhlasí nebo částečně nesouhlasí, hlasuje PROTI s povinností uvést PROČ.

15) Přílepky jiných otázek do hlasování o otázce jsou přísně zakázány, rozhoduje se o jedné jasné otázce, jedním jasným hlasováním.

16) Hlasovací otázka nesmí být položena formou odkazů, odkazů na odkazy a musí být celá jasně textem formulována, srozumitelná a přímým způsobem přehledná.

17) Projednávaná otázka se vyhlásí jasně a zřetelně, po hlasování musí být jasně a identifikovatelně stanoveno, o čem, kdo a jak hlasoval.

18) Parlament schvaluje usnesením návrhy zákonů, vládní dekrety nebo usnesení, mimořádný stav a stav ohrožení státu, úkoly pro Vládu a státní orgány, pověření a zmocnění Parlamentem a Prozatímní právní předpisy ČR.

19) Usnesení nesmí být v rozporu s Ústavou a Zákony České republiky, s výjimkou těch právních norem, které přímo nebo nepřímo poškozují Ústavou ČR zaručená práva, mezinárodní lidská práva i občanská práva občanů ČR.

20) Zákony a ustanovení v kolizi prosazující cizí moc nebo přisluhující cizí moci proti Ústavě ČR, zejména Preambuli, jsou automaticky neplatná a neberou se při posuzovaní na zřetel.

 

§ 4   JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ ORGÁNŮ, ORGANIZAČNÍ POŘÁDEK

1) Poslanci podávají návrhy na volbu Předsedy Parlamentu ČR, Parlament vyhlásí návrhy a provede volbu předsedy Parlamentu, kterého jmenuje do funkce. Má právo jej hlasováním odvolat.

2) Parlament navrhuje Předsedu Vlády ČR, vyhlásí návrhy a provede volbu předsedy Vlády, kterého jmenuje do funkce. Má právo jej hlasováním odvolat. Předseda Vlády si jmenuje své ministry jako členy Vlády.

3) Parlament může odvolat i ministry Vlády, pokud nerozhodne jinak z objektivních důvodů, v případě nebezpeční prodlení nebo jiného vážného důvodu.

4) Předchozí Vláda, Parlament, Senát, Ústavní soud a Soudy, Státní zastupitelství, Policie ČR a Armáda ČR, všechna ministerstva a ostatní orgány státní moci, správy a občané jsou povinni řídit se rozhodnutími Prozatímního občanského parlamentu jako nejvyššího orgánu České republiky.

5) Kdo neuposlechne, nebude respektovat nebo bude jednat přímo i nepřímo proti § 4, odst. 4, právnická osoba prostřednictvím odpovědných fyzických osob nebo fyzická osoba, bude označen za podezřelého z trestného činu dle trestního zákona a nepřátelskou osobu České republice, jejím občanům a bude vydán k trestnímu stíhání dle Prozatímního zákona a trestního zákona.

6) Všechna předchozí ministerstva budou zařazena jako podřízené orgány pod Prozatímní občanskou vládu a Parlament. Prozatímní občanská vláda je v době ohrožení státu a působnosti Prozatímního občanského parlamentu nejvyšším výkonným orgánem státní moci České republiky.

7) Stanovuje se přechodné předávací období z rukou předchozího předsedy Vlády a předchozích ministrů v délce 1 měsíce pro předání funkcí a veškeré agendy, se zákazem jakkoliv působit ve prospěch cizí moci, do rukou nové Prozatímní občanské vlády a ministrů. Podmínkou setrvání ve funkci je signifikace Prozatímního občanského parlamentu, Vlády, Prozatímního zákona a bezchybný výkon svých končících funkcí.

8) Neuposlechnutí předsedy nebo ministrů Prozatímní občanské vlády, nebo rozhodnutí Prozatímního občanského parlamentu je trestné podle č. 40/2009 Sb. Sabotáž § 314 a podle Prozatímního občanského zákona č. 2/2021 a je důvodem pro vzetí do vazby a odvolání z funkce ihned.

9) Úkolem Prozatímního občanského parlamentu je: a) zastavit vliv cizí moci a sabotáže České republiky b) zastavit covid-fašismus prosazující zejména falešnou pandemii a neadekvátní restrikce. c) přivést co nejrychleji ČR k řádným a skutečným demokratickým lidovým volbách bez překážek.

10) Prozatímní parlament má omezenou pravomoc, stanovenou na 6 měsíců, s možností prodloužení v případě nezbytné nutnosti ochrany státu však o 2×6 měsíců.

11) Prozatímní parlament zřizuje pro svůj chod sekretariát s podatelnou pro účely administrativy a vedení celé agendy Parlamentu.

12) Prozatímní parlament využívá především princip homeoffice na software k tomuto účelu zřízenému na doméně www.—–.cz (bude doplněno).

13) Prozatímní parlament pracuje transparentně, pro každého občana viditelně, s výjimkou těch věcí, které souvisejí s obranou a ochranou státu.

14) Poslanec nebo osoba ve funkci Občanského parlamentu ztrácí mandát nebo svou funkci, pokud nedodržuje Ústavu ČR nebo si neplní své povinnosti. Předseda OP je povinen jej bez prodlení odvolat. Odvolaný poslanec ztrácí veškeré nároky a oprávnění.

15) Pokud poslanec podá protest, rozhoduje o protestu Parlament nejdéle do 30 dnů. Protest nemá odkladný účinek. Pokud Parlament rozhodne v jeho prospěch, má nárok okamžitě na vrácení všech oprávnění a nároků.

16) Parlament vyhlašuje na měsíc červenec a srpen parlamentní prázdniny, pokud není vyhlášen mimořádný stav ohrožení státu.

 

Nakoukli jsme pod pokličku budoucí parlamentní kuchyně…  My jsme ti kuchaři, kteří budou připravovat budoucí menu a je na nás uvařit si tak, aby nám chutnalo, protože, co si uvaříme, to si i sníme.  Chybami se člověk učí, to platilo a bude platit. Myslím, že není nic cennějšího v životě , než mít možnost dělat vlastní chyby, protože tak získáme něco velmi důležitého… Možnost učit se  a to je to, co se v životě opravdu počítá!

 

Volební zpravodaj Mariana Velčovská, koordinátorka okresu Uherské Hradiště; 30.7. 2021

 1,043 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat