Reklama

Cikánské pijavice na českém státním vemínku!

AUTOR PŘÍSPĚVKU

Nedávno jsem zveřejnil článek – Česká republika byla první obětí pochybného multikulturalismu. Sklidil jsem za něj na svém FB profilu horu nadávek a urážek ze strany Cikánského etnika, což mne na druhou stranu docela těší, jelikož to vypovídá o faktu, že si Cikáni moc dobře uvědomují, jaký je jejich původ a že už více než 60 let parazitují na české většinové společnosti.

Víte, přátelé, člověk si vše uvědomí a začne mu docházet, jak hodně Cikáni tahají za vemínko české státní pokladničky, když se začne pídit, kolik je u nás v zemi vlastně organizací zabývajících se Cikánskou problematikou, tedy pro ně romskou problematikou, ale budiž, prostě kolik těch pijavic vlastně ve státě máme a jaké jsou jejich výsledky, které spolikají ročně stamiliony ze státní kasičky.

Jaké jsou jejich výsledky ve prospěch státu vám řeknu hned. Žádné!!!

Až se začtete do zde zveřejněných informací a seznamu, tak si uvědomíte, že o většině těchto organizací jste nikdy ani neslyšeli. Jak by jste také mohli!!!

Když poté začnete pátrat dál ve výkazech činností, výročních zprávách apod., začne se vaše nasranost a depka více a více prohlubovat.

Organizace zabývající se tzv. Cikánskou integrací
Sociální poradenství a pomoc

Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje
Sociálně-právní poradna. Obč. sdružení přátel města Milovic

Lidská práva

Občanské sdružení za lidská práva Romských občanů
Občanské sdružení ROMODROM
Výbor pro odškodnění romského holocaustu
Nadace Tolerance
Hnutí občanské svobody a tolerace
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Dokumentační středisko pro lidská práva
Helsinské občanské shromáždění
Romské centrum pro střední a východní Evropu
Sdružení Dženo

Kultura

Muzeum romské kultury
Občanské sdružení Slovo 21
Společnost přátel časopisu Romano Džaniben
Nadace Díla pro národ
Sdružení olašských Romů v ČR
Fond porozumění a naděje
Matice romská
Občanské sdružení Khetane-Spolu
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Galerie Romale

Vzdělávání

Romská střední škola sociální v Kolíně
Romské studentské informační centrum Athinganoi
Open Society Fund Praha
Nová škola, o.p.s
Nadace Dr. Rajka Djuriče
Společenství Romů na Moravě
The Foundation for a Civil Society
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Mosty
Společenství Romů na Moravě
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
Centrum romistiky
Nadace Romane Čhave
Čhavorikane luma
Projekt Schola
Nadácia InfoRoma

Volný čas

Český západ
Drom, romské středisko
Lačhe čhave
Komunitní centrum Lentilky
Dům romské kultury
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PAVLAČ
Romodrom
Dětský klub „10“

Strany a sdružení

Romská občanská iniciativa
Demokratická aliance Romů ČR

Informace uvedené na této stránce se mění a může se proto stát, že my případné změny včas nezaznamenáme. Omlouváme se předem za možné neaktualizované údaje a vítáme jakékoli informace o změnách v našem seznamu, které můžete zasílat na adresu info@romove.cz.

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY

Této ojedinělé instituci jsme věnovali zvláštní stránku, kterou najdete zde.

Kontaktní adresa:
Muzeum romské kultury
Bratislavská 67
602 00 Brno
tel.: +420 545 571 798
Tel./Fax:+420 545 581 206
E-mail: sekretariat@rommuz.cz
http://www.rommuz.cz
Zpět

Drom, romské středisko

Drom, romské středisko je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno – Sever. Již od roku 1989 realizuje široké spektrum aktivit v sociálně vyloučených komunitách. Mezi jeho hlavní činnosti patří organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež, vzdělávání, poskytování sociálně-právního poradenství a terénní sociální práce.

Bratislavská 41,
602 00 Brno
tel: 545 211 576,
fax: 545 574 346, e-mail: drom@drom.cz
www.drom.cz

Občanské sdružení SLOVO 21

Občanské sdružení SLOVO 21 je neziskovou organizací, která byla založena v dubnu 1999 v Praze. Mezi hlavní aktivity občanského sdružení SLOVO 21 patří:

 1. boj proti rasismu;
 2. ochrana lidských práv;
 3. vytváření tolerance vůči minoritám, zejména Romům;
 4. budování multikulturní společnosti;
 5. mediální prezentace minorit v České republice.

SLOVO 21 úzce spolupracuje s množstvím neziskových organizací z České republiky i ze zahraničí a při realizací svých aktivit získalo plnou podporu nejrůznějších vládních institucí, nadací a mezinárodních organizací.

Členové výkonného výboru SLOVO 21 jsou významnní aktivisté a intelektuálové z České republiky. Jedna ze zakladatelek SLOVA 21 – paní Jelena Silajdžić – obdržela Nansenovu medaili UNHCR za aktivity v oblasti lidských práv.

Za dobu své existence SLOVO 21 zrealizovalo velké množství projektů. Mezi hlavní z nich patří:

Světový romský festival Khamoro
První ročník festivalu se konal v roce 1999. Festival se věnuje romské problematice a snaží se pomoci při řešení problémů za účasti významných osobností z romské i majoritní společnosti z celého světa. Festival se skládá ze tří částí: odborné semináře, mediální kampaň a kulturní program. Velký důraz je kladen na mediální kampaň festivalu, která má přispět ke kvalitnějšímu dialogu mezi majoritní společností a romským etnikem, potažmo k vytvoření multikulturní společnosti. Jedním z dalších cílů festivalu je představit nejkvalitnější romskou kulturu z celého světa (hudba, film, divadlo, literatura, tanec, výtvarné umění).

Adresa:
Občanské sdružení Slovo 21
Blanická 4, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 – 222 518 554, 222 511 434
Tel/fax: +420-222 520 037
E-mail: slovo21@centrum.cz
Web: www.slovo21.cz

Mezinárodní romská letní škola „Jdeme dlouhou cestou“

Mezinárodní setkání romské mládeže „Jdeme dlouhou cestou 2002“ bude již třetím ročníkem tohoto projektu, kterého se každý rok zúčastní speciálně vyškolení romští asistenti a romská mládež z České republiky a z dalších pěti evropských států. Hlavním cílem projektu je pomoci mladým Romům najít své místo ve společnosti, a to ve smyslu integrace a ne asimilace. Cílové skupiny jsou: mladí Romové ve věku 14 – 26 let, romští aktivisté a odborníci a romské organizace z ČR a ze zahraničí. Celý projekt zahrnuje tyto volnočasové aktivity: vzdělávací, kulturní a sportovní. Cílem projektu je co nejvíce informovat mládež o romské kultuře jako součásti evropské a světové kultury, tradicích, které mají stejné základy, liší se však podle země, ze které daná skupina mladých Romů pochází.

Projekt „Integrace cizinců žijících v ČR“

Podle posledních publikovaných údajů žije v České republice 211.634 cizinců s trvalým pobytem. Naučili se český jazyk, chodí do českých škol a univerzit, pracují v podnicích nebo mají svou vlastní živnost. Většina z nich je zde dlouhodobě a proto je vznik prostředí porozumění mezi „cizími“ a místními velmi důležitý pro jejich existenci. Cizinci doposud projevili jen velmi malou iniciativu, a právě tento projekt by měl prostřednictvím neformálního setkávání pomoci aktivnímu podílení se na zlepšení svého statutu a budování lepších vztahů s českou veřejností. Myšlenkou tohoto projektu je usnadnit komunikaci mezi Čechy a cizinci, vytvořit základ pro přijetí, pochopení a soulad. „Koncepce integrace cizinců na území České republiky“, přijatá v prosinci 2000 českou vládou, je první dokument zabývající se soustavným budováním moderní migrační politiky v ČR, založené na mezinárodních standardech, expertízách a zvláštnostech České republiky. Cílem projektu je věnovat se více či méně se projevujícímu negativnímu přístupu k úspěšné integraci cizinců do české společnosti prostřednictvím poznávání jednotlivých kultur. V rámci tohoto projektu již proběhly dva kulaté stoly (v roce 2000 „Jak se žije cizincům v ČR“ a v roce 2001 „Společnost bez hranic“).

Projekt „Romská ženská skupina Manushe“

Hlavním cílem tohoto projektu je vzdělaná, emancipovaná a sebevědomá romská žena. Toho se projekt snaží dosáhnout kvalitním vzděláváním romských žen a posilováním jejich sebevědomí. Za pomoci různých aktivit se zvyšuje jejich odbornost, což jim pomáhá najít si lepší místo ve společnosti.

Kontaktní adresa:
Občanské sdružení Slovo 21
Blanická 4
120 00 Praha 2
e-mail: slovo21@centrum.cz
http://www.khamoro.cz

ATHINGANOI, o. s.

Poslání a cíl organizace

Našim posláním je pomoci Romům v úspěšné integraci do většinové společnosti a celkové zlepšení vztahů mezi romskou menšinou a většinovou společností.

Hlavním cílem je zlepšit vzdělanost romské menšiny a zvýšit informovanost většinové společnosti o romském etniku.

Cílová skupina

studenti SŠ a VŠ, žáci a učitelé ZŠ, romské NNO a majoritní společnost

Současné aktivity

Romaverzitas CZ II.

Projekt navazuje na činnost Romaverzitas CZ a je zaměřen především na pomoc romským studentům SŠ a VŠ a na zlepšení informovanosti majoritní společnosti o romském etniku. Našim klientům nabízíme možnost zapůjčení knih z odborné knihovny, mediální archiv, databázi diplomových prací a studentům přehled o možnostech dalšího vzdělávání a stipendijních programech.

Opět připravujeme také diskusní tématické večery, které budou zaměřeny na problematiku lidských práv a národnostních menšin žijících na území ČR.

Roma desegregation project

Tento projekt je zaměřen na problematiku vzdělávání romských dětí na ZŠ. Zabýváme se především tím, že velké procento těchto dětí navštěvuje školy zvláštní, případně základní školy s převažujícím počtem romských žáků. Cílem projektu je najít nové efektivní nástroje ke zlepšení současné situace.

Uskutečněné projekty

Setkávání romských studentů

V rámci tohoto projektu měli mladí Romové možnost navázat kontakt s lidmi stejného etnického původu. Pořádáním přednášek o romské historii, tradicích, hudbě či jazyku se nám podařilo oživit jejich zájem o své etnikum. Součástí projektu byly různé vzdělávací programy (základy fundraisingu, tvorba projektů, mediální výcvik atd.), které by měly účastníkům pomoci v jejich další práci jak v romské komunitě tak při výkonu jejich budoucích povolání. Během dvou let proběhlo celkem pět víkendových setkání a dvě týdenní prázdninové školy.

Vydání a distribuce „Příručky pro krizové situace“

Tento projekt si vzal za cíl vytvořit snadno pochopitelnou a stručnou právní příručku pro občany s nižším právním povědomím, kteří se mohou dostat do situací, ve kterých budou muset čelit rasové diskriminaci nebo kontaktu se státní mocí. Právní příručka je snadno pochopitelným návodem, jak se zachovat ve čtyřech situacích:

* při nevpuštění do veřejných prostor
* při diskriminaci v zaměstnání
* při fyzickém napadení
* při zatýkání nebo jiném kontaktu s policií

Výcvik na podporu politické angažovanosti Romů v ČR

První ročník tohoto projektu proběhl v letech 2000-2001 a poskytl vybraným účastníkům z řad Romů teoretickou a praktickou přípravu v politických otázkách s cílem zvýšit jejich participaci v politickém procesu i v občanské společnosti.V roce 2002 úspěšně proběhl druhý ročník tohoto projektu a v současné době připravujeme projekt pro rok 2004. Někteří z účastníků projektu se plně zapojili do politického života, především na regionální úrovni.

Mezinárodní den Romů

Oslavy Mezinárodního dne Romů, který slaví Romové na celém světě 8. dubna, jsme poprvé uskutečnili v roce 2001 s cílem projevit se jako nastupující mladá generace a přispět ke zlepšení vzájemných vztahů romské menšiny a majoritní společnosti. V rámci projektu proběhly zejména kulturní, sportovní a osvětové akce, které měly za úkol prezentovat romské etnikum v novém lepším světle a seznámit majoritní obyvatelstvo s romskou kulturou a historií. Již tradiční oslavy tohoto významného dne jsme uskutečnili také v roce 2002 a 2003.

Romské studentské informační centrum

Centrum bylo založeno v dubnu 2001 a veřejnosti otevřeno v září téhož roku. Snahou „Romského studentského informačního centra“ bylo poskytnout co nejkvalitnější informace týkající se romské menšiny jak romské tak majoritní populaci. Našim klientům jsme nabídli možnost zapůjčení knih z odborné knihovny, mediální archiv, databázi diplomových prací a studentům přehled o možnostech dalšího vzdělávání a o různých studijních a stipendijních programech. Projekt byl ke konci roku 2002 ukončen a na jeho činnost navázal projekt nový „Romaverzitas CZ“, který je rozšířen o další aktivity.

Romaverzitas CZ

Tento projekt navázal na činnost „Romského studentského informačního centra“ a nadále poskytoval služby, na které byli naši návštěvníci zvyklí. Mimo standardní nabídky však projekt zahrnoval také „Program individuální přípravy romských studentů a absolventů SŠ na přijímací zkoušky na VŠ pro akademický rok 2003/2004“. Tímto programem prošlo s menšími či většími úspěchy 10 studentů

Pořádali jsme rovněž diskusní tématické večery, které byly zaměřeny na problematiku lidských práv a národnostních menšin žijících na území ČR.

Jak se stát dobrým managerem v NNO

Projekt „Jak se stát dobrým managerem v NNO“ jsme připravili pro zástupce romských neziskových organizací a zaměřili jej na posílení a rozvoj romského neziskového sektoru.

Athinganoi, o. s.
IČO: 69057451
Na Poříčí 12
115 00 Praha 1
Czech Republic
tel.: +420-224872090-91
fax: +420-224872092
e-mail: athinganoi@athinganoi.cz
URL: http://athinganoi.cz
Gabriela Hrabaňová, předseda

SPOLEČENSTVÍ ROMŮ NA MORAVĚ
Kontaktní adresa:
Francouzská 84
602 00 Brno
Telefony:
Brno – Kancelář předsedy 545 246 647
Výchovně vzdělávací činnost 545 246 645
Občanská právní poradna 545 246 646
Účtárna 545 246 673

Bruntál 554 718 460
Frýdek-Místek 558 437 428
Nový Jičín 556 703 657
Olomouc 585 312 291
Ostrava 596 282 098
Šternberk 585 014 488

ČESKÝ ZÁPAD, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Občanské sdružení Český západ pomáhá romské komunitě v Dobré Vodě u Toužimi v Karlovarském kraji. Přispívá ke zlepšení bydlení v Dobré Vodě, organizuje rekvalifikační kurzy pro dospělé, organizuje volnočasové aktivity pro děti a mnoho dalšího. Jeho vznik iniciovali mniši z nedalekého kláštera trapistů.

Dobrá Voda 8
364 01 Toužim
Tel.: +420 353 391 132
Tel.: +420 724 732 247
e-mail: info@cesky-zapad.cz
www.cesky-zapad.cz

SDRUŽENÍ ROMŮ A NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN PLZEŇSKÉHO KRAJ (zkratka – SRNM PK, o. s.)
O sdružení
Občanské sdružení SRNM PK bylo založeno v prosinci roku 2004, je založeno a vedeno Romy, v současné době má kolem sta aktivních členů, 11 zaměstnanců a spolupracuje s dobrovolníky, stážisty a praktikanty.

Cíle sdružení:
– sociální integrace romské populace
– motivace a podpora k vyššímu vzdělání a k zaměstnanosti
– vytváření vědomí odpovědnosti za vlastní sociální, kulturní a etnický rozvoj
– rozvoj romského jazyka a kultury

V rámci poskytování sociálních služeb SRNM PK provádí:
monitoring, depistáž a práce v terénu, řeší s klienty jejich úřední záležitosti, asistuje při jednání na úřadech, pomáhá při vyplňování formulářů a žádostí, provádí poradenství týkající se nezaměstnanosti, spolupracuje s úřady práce, státní správou a samosprávou, podporuje organizování vzdělávacích kurzů, organizuje a podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity.

Kontaktní údaje:

Štefan Tišer
předseda a výkonný ředitel
SRNM PK, o. s.
Koterovská 162
326 00 Plzeň

tel.: 774 001 080, 774 001 085
e-mail: srnmpk@volny.cz

DŮM ROMSKÉ KULTURY

Obecně prospěšná společnost Dům romské kultury sídlí a většinu svých aktivit realizuje na sídlišti Chánov v Mostě. Poskytuje tyto služby:

 • Poskytování poradenství při vytváření pracovních míst jejich vyhledávání a vytváření.
 • Sbírková a dokumentační činnost s cílem vytváření dokumentace o životě Romů včetně provozování knihovny a poskytování služeb knihovnických.
 • Provozování činností výstavních, osvětových, přednáškových a publikačních včetně činností v síti internet.
 • Vzdělávání v oblasti pracovních vztahů, pracovních činností a aktivit volného času.
 • Provozování chráněných dílen a dílen a pracovišť v oblasti výroby, služeb a uměleckých činností a souborů.
 • Organizování společenských, sportovních a kulturních aktivit.
 • Provozování klubových zařízení, zájmových kroužků a mimoškolních aktivit.
 • Navazování spolupráce mezi domácími i zahraničními organizacemi.

Zlatnická 5/184
434 01 MOST
Tel.: (+420) 476 118 209
e-mail: dum.rk@tiscali.cz
www.dumrk.cz

VÝBOR PRO ODŠKODNĚNÍ ROMSKÉHO HOLOCAUSTU (VPORH)
Toto sdružení zastupuje zájmy přeživších obětí nacismu a pozůstalých po obětech v ČR. Kromě mnoha jiných aktivit usiluje od svého založení v roce 1998 o pietní úpravu míst bývalých koncentračních táborů Lety u Písku a Hodonínek u Kunštátu, aby se tato místa stala důstojnými památníky utrpení Romů za protektorátu.

Kontaktní adresa:
Všehrdova 11
118 00 Praha 1
tel. 257 327 871
E-mail: vporh@ecn.cz
www.cestiromove.ecn.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM LENTILKY
Kontakt:
Adresa: Matky Boží 15, 58601 JIHLAVA
E-mail: kc.lentilky@seznam.cz
Web: www.lentilky.estranky.cz

Poslání organizace:
Zlepšit romským dětem jejich sociální prostředí a pomoci jim smysluplně vyplnit jejich volný čas. Zároveň si při práci v komunitním centru prohlubují svoje praktické dovednosti studenti SVOŠ sociální v Jihlavě, kteří zajišťují chod zařízení pod vedením lektora. Cílová skupina:
Romské děti a mládež z lokalit Horní Kosov a Hawai v Jihlavě.

Současné aktivity:
Pro děti jsou třikrát týdně připraveny dílny zaměřené na sport, výtvarnou činnost, zpěv, tanec atd. Studenti připravují i různé projekty, které jsou zaměřené na využití volného času dětí. V současné době centrum navštěvuje asi 35 dětí.

Uskutečněné projekty:
První kontakt s dětmi
Tento projekt měl za cíl seznámit děti s novými studenty, kteří se s nimi budou scházet. Akce proběhla formou ohně v přírodě, doprovázeného zpěvem a opékáním špekáčků. Děti se zde také seznámily s rozpisem jednotlivých dílen na školní rok 2007/08.

Víkendový pobyt Radost
Víkendový pobyt se konal na podzim roku 2007 v rekreačním středisku Radost v Pohleďi u Světlé nad Sázavou. Byl určen pro 15 dětí. Cílem bylo naučit děti spolupracovat při hrách a upevnit vztahy se studenty.

Mikuláš
Tento projekt byl realizován zcela za podpory sponzorů, díky nimž se podařilo obdarovat asi 40 dětí. Mikuláš, čerti a anděl děti navštěvovali přímo v jejich domovech. Přiblížili tak dětem oslavy tohoto svátku a umožnili studentům nahlédnout do rodin těchto dětí. Tento projekt se u dětí setkal s velkým ohlasem.

Víkendový pobyt Krása Vánoc
Tento pobyt byl opět určen pro 15 dětí. Pracovníci centra se snažili v rekreační chatě Zátiší navodit pro děti vánoční atmosféru. Podařilo se i zahrát scénku o zrození Ježíše před kostelem v jedné z okolních vesnic. Děti nakonec byly pozvány i na místní faru. Dodnes je to pro ně velice silný zážitek.

Dílny Herna, Sport, Hudebka
V těchto dílnách se děti pravidelně schází se studenty. Mají zde možnost si hrát, sportovat, tančit, zpívat, malovat. Když děti potřebují, mohou si přinést úkoly ze školy a vedoucí dílny jim s nimi pomůžou. Každá z dílen trvá asi hodinu až hodinu a půl. Děti mají možnost se aktivně zapojit do přípravy programu pro každou dílnu.
Do budoucna jsou připraveny další projekty, které povedou k naplnění cílů komunitního centra. Snahou je zapojovat děti ještě aktivněji do vymýšlení jednotlivých aktivit.

SPOLEČNOST PŘÁTEL ČASOPISU ROMANO DŽANIBEN
Společnost přátel časopisu Romano Džaniben vydává časopis romistických studií Romano Džaniben.

Kontaktní adresa:
Romano džaniben
Ondříčkova 33
130 00 Praha 3

NADACE DÍLA PRO NÁROD
Čhajori Romaňi, v jehož rámci vydala dvě CD Čhajori Romaňi (jedno se skladbami Jiřího Kormana, druhé s díly Antonína Dvořáka, Maurice Ravela, Jaroslava Svěceného, Sándora Lakatoše a Djanga Reinhardta). V edici Romipen nadace vydala knihu Čhajori Romani (Romská dívenko), která obsahuje 50 textů původních romských písní a jejich notový záznam, a výbor z písní Romů olašských Dúral me avilem (Z dálky jsem přišel). Jako třetí svazek edice Romipen vyjde fotografická publikace Vurdon, šátre, kher (Vůz, stan, dům), jejímž základem bude výbor fotografií z mnohatisícového archivu negativů Evy Davidové, sahající až do počátku padesátých let.

Kontaktní adresa:
Nadace Díla pro národ
Kateřinská 6
128 00 Praha 2
Tel./fax: 220 980 435

ROMSKÉ CENTRUM PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

Centrum zřídila v Brně romská sekce Helsinského občanského shromáždění. Jeho cílem je koordinace a podpora regionálních snah o ochranu lidských a občanských práv v rámci programu Phare. Centrum se zaměřuje na monitorování postavení a práv Romů v zemích střední a východní Evropy a přípravu zpráv a podkladů pro potřebu evropských nevládních organizací.

Podporuje jednotlivce i organizace, zabývající se romskou otázkou, zprostředkovává spojení mezi romskou komunitou a evropskými institucemi a pracuje na konkrétních kulturních a vzdělávacích projektech. V roce 1997 se podílelo na třech mezinárodních konferencích.

Kontaktní adresa:
Karel Holomek, předseda
Dominikánské náměstí 3-5
602 00 Brno
tel.: 543 321 239
fax: 543 211 171

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA LIDSKÁ PRÁVA ROMSKÝCH OBČANŮ

Založeno v roce 1999. Jedná se o nepolitické sdružení otevřené všem lidem dobré vůle, bez rozdílu vyznání rasy, národnosti, politické příslušnosti a sociálního postavení. Jeho cílem je hájit zájmy obyvatel romské menšiny žijících na území ČR. Zabývá se usilováním o integraci Romů do občanské společnosti a přebírání tak odpovědnosti za sebe.

Kontaktní adresa:
Předseda: Dušan Badi
Úzká 313
Česká Ves 790 81
Mobil: 603 771 019
e-mail: dusan.badi@tiscali.cz

Mojmír Farbar
mobil: 606 127 908
email: Farbar.m@seznam.cz

ROMODROM

Romodrom o.p.s. poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci.

Jeho cílem je pomoci těmto lidem hledat řešení v jejich nelehkých situacích a posilovat jejich kompetence při řízení svých osudů.

Poslání:

Prosazování práv a integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.

Při naplňování tohoto poslání se pracovníci Romodromu řící především těmito zásadami:

– poznat dobře prostředí, ve kterém rodina žije
– pracovat s ohledem na specifické podmínky v těchto rodinách
– porozumět příčinám nepříznivé situace
– řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a následků
– hledat taková řešení, která povedou k osamostatnění klienta

Více informací o o.p.s ROMODROM naleznete zde: www.romodrom.cz.

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ pro děti a mládež PAVLAČ

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež žijící v sociálně vyloučené lokalitě. Cílem projektu je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času a nabízet jim pomoc a podporu při zvládání každodenních situací. NZDM Pavlač je určen dětem a mladým lidem ve věku od 6ti do 18ti let (v odůvodněných případech dětem již od 3 let). Sekundárně se zaměřujeme také na spolupráci s rodinami klientů a širší komunitou. Kromě doučování, sportovních, výtvarných nebo hudebních aktivit v klubu mají děti možnost účastnit se také výletů nebo divadelních či filmových představení.
Nabízené služby:
pobyt v zařízení, základní poradenství, informační servis, doučování, PC místnost, volnočasové aktivity, seberozvojové skupiny, preventivní programy, program pro předškoláky ad.
NZDM Pavlač je jedním z programů občanského sdružení Ratolest Brno.

Kontaktní údaje:
RATOLEST BRNO, o.s.
Špitálka 16, 602 00 Brno
Tel.: 545 243 839
GSM: 731 500 050
E-mail: pavlac@ratolest.cz
www.ratolest.cz, www.galerieratolest.cz

OPEN SOCIETY FUND

Nadace Open Society Fund se ve své činnosti zaměřuje kromě dalších oblastí i na vzdělávání Romů ve svém romském programu, který zahrhuje:

 1. Stipendijní programy
  • Program pro nadané romské studenty
  • Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty
  • Letní škola angličtiny pro nadané romské studenty
 2. Grantové programy
  • Grantový program pro nové romské iniciativy a nově zformované romské nevládní organizace
  • Grantový program pro déle existující a aktivně fungující romské organizace
  • Grantový program pro děti a mládež – podpora mimoškolních aktivit romských dětí a mládeže
  • Grantový program na podporu romského jazyka a kultury
 3. Profesní vzdělávání Romů

Více informací o romském programu najdete na adrese http://www.osf.cz/

Kontaktní adresa:
Open Society Fund
Seifertova 47
30 00 Praha 3
Tel: 222 540 979
Fax: 222 540 978
E-mail: osf@osf.cz
http://www.osf.cz

NADACE R-MOSTY

Má poslání podporovat rozvoj kultury a vzdělanosti Romů. Chce tak přispívat k odstranění společenské nerovnosti, rasové diskriminace a nesnášenlivosti.

Nadace R-MOSTY si klade za cíl získávat a poskytovat finanční prostředky na podporu projektů, směřujících komplexním a odborným způsobem k rozvoji, podpoře a propagaci pozitivních prvků soužití mezi romským a neromským obyvatelstvem v určitých lokalitách, kde žije romská komunita.

Nadace byla založena v roce 1992 skupinou lidí, kteří se v rámci svých profesí dlouhodobě orientují na otázky spojené se životem Romů v českých zemích a kteří došli k přesvědčení, že je potřebné hledat nové „nezávislé“ možnosti, jak podpořit pozitivní modely spolužití s romským obyvatelstvem v ČR.

Projekt „Soužití romského s neromského obyvatelstva v Praze 5 a v Jihozápadním Městě“, jehož hlavní úloha tkví v poskytování finanční podpory pro zajištění nadstandartních potřeb a možností pro jednotlivé iniciativy, které projekt prakticky uskutečňují. Projekt vznikl začátkem roku 1993 na Ministerstvu vnitra a od 1. července 1993 je realizován na pátém pražském obvodě.

V rámci projektu finančně podporuje základní školy, kde jsou soustředěny romské děti, uhradila čtyři běhy letních táborů pro romské děti z obou lokalit, kontinuálně finančně zajišťuje práci dvou děstských folklorních souborů a začíná přispívat na činnost misijního střediska Barrandov (farnost Zlíchov), které pracuje s „dětmi z ulice“.

NOVÁ ŠKOLA, o.p.s.

Nadace Nová škola je nevládní, nezisková organizace působící v oblasti multikulturní výchovy, výchovy k lidským právům, občanství a tolerance. Nadace se zaměřuje na vzdělávání romských dětí a učitelů romských žáků.

K jejím projektům patří zavádění a podpora romských asistentů do tříd základních škol, které navštěvují romské děti, publikování výukových materiálů a příruček pro učitele a semináře pro učitele romských žáků. Pro zájemce pořádá i kurz romského jazyka (v Praze, Ostravě a Pardubicích), kursy romské hudby, kurs olašštiny a veřejnosti je přístupná knihovna v sídle nadace, kde jsou knihy o Romech a vzdělávání romských dětí. Nadace vydává bulletin a uvádí autorské čtení romské spisovatelky Tery Fabiánové.

Nová škola připravuje pro romské žáky literární soutěž v romském jazyce Romano suno. Touto soutěží se nadace snaží dětěm i veřejnosti ukázat, že romština je svébytný jazyk jako každý jiný a že její znalost může být pozitivně hodnocena.

Kontaktní adresa:
Nová škola, o.p.s.
Na Poříčí 30
112 86 Praha 1
Tel.:+420 221 733 067, +420 221 733 167
Tel./fax: +420 221 733 068
E-mail: novaskola@novaskola.org
http://www.novaskola.org

VÝBOR DOBRÉ VULE – NADACE OLGY HAVLOVÉ

K činnostem VDV patří projekt Roma, z něhož jsou financovány vzdělávací, sociální, sportovní a kulturní akce romských občanských iniciativ (např. v roce 1999 bylo na tyto účely vydáno 565 tis. Kč). V roce 2000 VDV vydal publikaci „Černobílý život“ určenou pro lepší poznání historie a současnosti Romů.

Kontaktní adresa:
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Senovážné nám. 2
110 00 Praha 1
Tel.: 224 216 883 nebo 224 217 331
Fax: 224 217 082
Pro písemný styk:
P.O.Box 240
111 21 Praha 1
E-mail: vdv@telecom.cz
http://www.vdv.cz/frameset.html

NADACE TOLERANCE

Nadace Tolerance je česká nevládní organizace, jejímž cílem je podporovat porozumění a tolerance mezi různými sociálními a etnickými skupinami, stejně jako prevenci rasismu, antisemitismu, xenofobie a násilí. Zaměřuje se přitom na podporu vzájemné komunikace, poznávání a respektování odlišností mezi rozdílnými skupinami lidí. Hlavními principy činnosti nadace jsou prevence, odbornost a nenásilí.

Nadace vznikla v roce 1992 ze dvou pramenů. Jedním z nich byl „Výbor proti rasismu“ při Chartě 77. Druhým pramenem byli nezávislí iniciativní občané, kteří se rozhodli čelit všem podobám nesnášenlivosti a porušování lidských práv ve společnosti.

Spolupracovníky Nadace Tolerance jsou např. publicisté, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci, studenti, důchodci, bohoslovci a další lidé, kteří věří, že iniciativa obyčejných lidí má smysl a usilují o snášenlivost a respekt mezi lidmi. Lidé sdružení kolem Nadace Tolerance obvykle pracují na vlastních projektech, které odpovídají potřebám společnosti.

Dosavadní projekty Nadace Tolerance: Projekt „Kampaň mobilizace romské komunity při žádání o české občanství“ (1993/94).
Projekt „Kdo je kdo“ – datábáze lidí, kteří se zabývají romskou problematikou
Zpráva o zákonu o českém občanství/Důsledky zákona pro romskou komunitu (1994).
A Need for Change/The Czech Citizenship Law/Analysis of 99 Individual Cases (Zákon o českém občanství – potřeba změny/Analýza 99 individuálních případů, 1994).
„Notes on the Czech Citizenship Law§s Background“ (Poznámky k pozadí vzniku zákona o českém občanství, 1995)
The Non-Czech Czechs (Nečeští Češi, 1995)
Ústecká iniciativa – pomoc Romům při získávání českého občanství

Výkonná rada Nadace Tolerance:
Milan Pospíšil
Helena Klímová
Věra Roubalová

Kontaktní adresa:
Nadace Tolerance
Senovážné náměstí 24
116 47 Praha 1
Tel/Fax: 224 102 314
E-mail: tolerance@ecn.cz
http://www.ecn.cz/tolerance/

DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA

Občanské sdružení Dokumentační středisko pro lidská práva je právnická osoba registrovaná podle zákona o sdružování občanů. Cílem sdružení je shromažďování a poskytování informací vztahujících se k lidským a občanským právům především v České republice. Dále pak podporuje právní vědomí občanů a ovlivňuje legislativní a exekutivní orgány v zájmu dodržování lidských a občanských práv.

Kontaktní adresa:
Dokumentační středisko pro lidská práva
Poštovní schránka 70
149 00 Praha 415
Tel./Fax./zázn.: +420 222 522 083
E-mail: info@lidska-prava.cz
http://www.lidska-prava.cz/

PORADNA PRO OBČANSTVÍ, OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA

Poradna jednak poskytuje poradenství ve věcech státního občanství a jednak rozvíjí právní projekty se zaměřením na problémy diskriminace, na jejich příčiny a ochranu proti nim. V případech podezření na diskriminaci v trestním řízení, bydlení, zaměstnání a přístupu na veřejná místa, právě tak jako v případech rasově motivovaných útoků poskytuje poradenství. Ve vybraných případech také zprostředkovává právní pomoc. Provádí analýzy platné právní úpravy ve vybraných oblastech z hlediska jejich souladu s mezinárodními závazky České republiky v oblasti lidských práv. Tam, kde je to potřebné, formuluje doporučení a zasazujeme se za lepší legislativní řešení.

Poradna pro občanství rozvíjela svou činnost v letech 1996-1999 jako součást Českého helsinského výboru. Jako Poradna pro otázky občanství bývalých občanů ČSFR se zaměřila na systémové řešení problémů bývalých československých občanů, kteří po rozpadu federace nenabyli státní občanství České republiky, ačkoliv i po rozpadu federace nadále v ČR žili. Kromě systémových otázek řešila v rámci svých projektů i jednotlivé případy osob bez státní příslušnosti de jure i de facto, včetně jednotlivců ve výkonu trestu, vazby nebo umístěných v ústavních zařízeních. Poté kdy byla v roce 1999 schválena novela zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, založili pracovníci a příznivci Poradny pro občanství samostatné občanské sdružení s názvem Poradna pro občanství, občanská a lidská práva.

Na romskou menšinu se Poradna zaměřuje v projektu „Brát diskriminaci vážně“. Jedná se o projekt, který sleduje diskriminaci ve čtyřech oblastech: v trestním řízení, bydlení, přístupu ke službám a zaměstnání. V posledních třech jmenovaných oblastech je Poradna schopna v případech, kdy bylo právo klienta porušeno a je ještě možnost právní nápravy (např. nejsou prošlé lhůty), zajistit bezplatné právní zastoupení před soudem. V ostatních případech poskytuje bezplatnou právní pomoc. Dále poskytuje bezplatné poradenství v oblasti českého státního občanství a legalizace pobytu na území ČR, což sice není pouze romská problematika, ale Romů se velmi dotýká.

Kontaktní adresa:
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
Tel/fax na sekretářku / správce kanceláře Andreu Gruberovou: 234 621 470
E-mail: poradna@iol.cz
http://www.poradna-prava.cz

CENTRUM ROMISTIKY

Centrum romistiky vzniklo v roce 1996, kdy nahradilo Ustav pro studium romske kultury. Koncepcí Centra romistiky je vzdělávání budoucích pedagogů – i pedagogů v praxi – v oboru romistika. V centru se vyučují dva předměty – romština a dějiny a kultura Romů.

Dále vyznamně Centrum romistiky spolupracuje s Nadací Nová škola, podílí se na jejich projektech, jako odborné pedagogické pracoviste a snaží se byt jakkoli napomocné školám v severočeském regionu, ktere mají vetsí procento romských zaků. Centrum romistiky v rámci svých možnosti poskytuje odborné rady a informace.

Kontaktni adresa:
Centrum romistiky
Vedoucí: Zbyněk Andrš
Odborný referent: Petra Morvayová
Hoření 13
400 96 Ustí nad Labem
Tel.: 475 301 370
E-mail: ROMISTIKA@PF.UJEP.CZ
Web: http://pf.ujep.cz/cr/

HOST – HNUTÍ OBČANSKÉ SOLIDARITY A TOLERANCE

Hnutí občanské solidarity a tolerance vzniklo spontánně jako reakce na vzrůstající násilí ve společnosti – především pak na násilí motivované diskriminačními předsudky. Hlavním posláním HOST je propagace nenásilí, monitorování sociální situace a poskytování právní ochrany a poradenství.

HOST si mezi mnoha jinými cíli stanovil i zviditelnění existence dikriminačních tendencí ve společnosti a snaží se prostřednictvím svého Informačního servisu upozorňovat na jejich neřešení. Hnutí se snaží sledovat jednotlivé případy a reakci státní správy a policie a ve spolupráci se sdělovacími prostředky zveřejňovat výsledky svých šetření.

HOST se zaměřuje i na programovou osvětovou a vzdělávací činnost, pořádání veřejně prospěšných akcí, poskytování právní ochrany a poradenství obětem diskriminačních útoků.

HOST má přes 300 signatářů, mezi prvními byli: Fedor Gál, Martin Mejstřík, Karol Sidon, Zdeněk Trojan, Kamila Moučková, Jan Urban, Petr Uhl, Stanislav Penc, Lenka Procházková, Jan Slovák, Václav Trojan, Lumír Tuček a další.

Kontaktní adresa:
HOST – Hnutí občanské solidarity a tolerance
P.O. Box 13
128 00 Praha 2
Tel./Fax.: 224 914 690

HCA – HELSINKI CITIZEN’S ASSEMBLY / ROMSKÁ SEKCE – (HELSINSKÉ OBČANSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ)

Romská sekce HCA se zaměřuje na monitorování stavu lidských práv v České republice, rasově motivovaných útoků, na dopady zákona o státním občanství ČR.

Kontaktní adresa:
Ing. Václav Trojan
Korunní 14
120 02 Praha 2
Tel.: 224 254 391
E-mail: hca@ecn.cz
Romská sekce HCA
Dominikánské náměstí 4-5
602 00 Brno
Tel./Fax: 542 210 265
E-mail: rshca@ms.bm.cesnet.cz

NADACE ROMANE ČHAVE

Nadace byla založena v roce 1992 s cílem podporovat vzdělání a výchovu romských dětí a činnost Romského střediska. Za dobu své činnosti podpořila letní tábory romských dětí, různé zájezdy, přehlídku romských děstsých souborů. Projekt: „Rozvoj vzdělávání romských dětí a mládeže“ ve spolupráci s nadací Tolerance.

Kontaktní adresa:
Ing. Jaromír Stibich Csc., předseda
Milan Duna, místopředseda
Pozemkový fond
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Tel./Fax.:221 812 827

NADACE DR. RAJKA DJURIČE

Nadace Dr. Rajka Djuriče se ve své činnosti zaměřuje především na vzdělávání Romů. Organizuje vzdělávací programy (nejznámějším byl roční kurs pro romské asistenty) a usiluje o zakládání škol zaměřených na výchovu a vzdělávání romských dětí a mládeže.

První experimentální Romská střední škola sociální, která má připravovat studenty na povolání romských asistentů a poradců, byla otevřena v září 1998 v Kolíně. Studium by mělo být ukončeno maturitou a na základě povolení ministerstva školství škola přijme ročně 50 romských studentů z celé republiky. Mezi předměty je romský jazyk, romská kultura a historie, nácvik komunikace a řešení konfliktů.

Nadace usiluje o zřízení soukromé Romské konzervatoře v Liberci, která by rozvíjela pohybové a muzikální nadání romských studentů a umožnila by jim i rozšířit si vzdělání, neboť mezi předměty by byl opět romský jazyk, historie a kultura a maturitním předmětem by byl český jazyk.

Kontaktní adresa:
Nadace Dr. Rajka Djuriče
Macharova 1376
280 02 Kolín V
E-mail: djuric@post.cz
http://www.osf.cz/djuric/Nadacehome.htm

ROMSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ V KOLÍNĚ

Cílem Romské střední školy sociální je poskytnout padesáti žákům ročně úplné střední odborné vzdělání na střední skole sociálního zaměření, jejíž učební osnovy berou na zřetel romská specifika a socio-kulturní zázemí. Zároveň by tato skola měla připravit studenty na zaměstnání sociálních pracovníků v romských komunitám. Školu založila Nadace Dr. Rajka Djuriče. Jedná se o soukromou školu, schválenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které povolilo přijetí padesáti studentů v každém skolním roce. Výuka byla zahájena v září 1998. Učební plán pro RSSS poskytuje nejn komplexní přehled romských dějin, kultury a jazyka, ale umožňuje studentům získat dovednosti a zkušenosti nutné pro práci sociálních pracovníků v jejich vlastních komunitách, ve státní správě či v sociálních zařízeních.

Kontaktní adresa:
Romská střední škola sociální
Macharova 1376
280 02 Kolín V
E-mail: romskol@volny.cz
http://www.osf.cz/djuric/KOLINCZ.htm

FOUNDATION FOR A CIVIL SOCIETY

The Foundation for a Civil Society vyhlašuje konkurzy na projekty zaměřené na vzdělávání a výchovu romských dětí a mládeže a výchovu k toleranci a proti rasismu. Konkursů se mohou účastnit nevládní organizace ve spolupráci s místními orgány samosprávy a státní správy a příspěvkovými a rozpočtovými organizacemi.

Poradci pro zpracování projektů:
Albína Tancošová
Ministerstvo práce a sociálních věcí
tel: 257 193 221
Tomáš Haišman
Ministerstvo vnitra, ředitel odboru pro uprchlíky
Hana Frištenská
tajemnice Rady pro nadace
tel: 224 002 711
Milan Pospíšil
tajemník Rady pro národnosti
tel: 224 002 313

Kontaktní adresa:
The Foundation for a Civil Society
Zdeňka Krejčová, koordinátorka projektů
Jelení 3/200
118 00 Praha 1
Tel.: 220 517 879
Zpět

NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Nadace rozvoje občanské společnosti byla založena v dubnu v roce 1993. Posláním nadace je podporovat rozvoj neziskového sektoru v ČR. Nadace spravuje prostředky Phare EU a poskytuje granty nestátním neziskovým organizacím na veřejně prospěšné projekty. Během své 5-ti leté činnosti udělila NROS kolem 900 grantů v hodnote 150 mil. Kč.

Kontaktní adresa:
Nadace rozvoje občanské společnosti
Jelení 196/15
118 00 Praha 1
Tel: (+420) 233 356 173
Fax: (+420) 233 354 708
E-mail: nros@nros.cz
http://www.nros.cz/

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KHETANE-SPOLU

Občanské sdružení Khetane-Spolu vzniklo v prosinci roku 1996 jako nezisková organizace, jejíž činnost řídí výkonná rada a hospodaření kontroluje revizní komise. Hlavním cílem činnosti sdružení je zprostředkovat kontakt romských a neromských dětí prostřednictvím výuky výtvarně řemeslných a uměleckých technik.

Setkání se odehrávají v netypickém a nekonfliktním prostředí otevřeného ateliéru při společné tvorbě, která pomáhá dětem lépe poznat sebe i druhé, zbavit se vzájemných předsudků a strachů a pochopit, že majorita a minorita jsou výrazy početní, které nevypovídají o kvalitě jednotlivce či skupiny. Získané uměleckořemeslné znalosti a dovednosti mohou dětem napomoci i v budoucím hledání jejich profesní orientace.

Otcem této myšlenky a autorem projektu společného ateliéru je romský sochař a kameník Eduard Oláh, který je znám především jako tvůrce památníku obětem holocaustu v Hodoníně u Kunštátu na Moravě. Ten vede řezbářskou a kamenosochařskou dílnu v „Ateliéru u červenýho psa“, který byl otevřen 1. dubna 1998 v Radlické ulici č.p. 70 v Praze 5 na Smíchově.

Vedle těchto dílem mohou děti každý všední den od 14 do 18 hodin navštěvovat i hodiny keramiky a výtvarnou dílnu, kde se seznámí s kresbou, malbou, akvarely, kašířováním a základy grafiky. Součástí výuky je i úvod do dějin romské kultury a dějin umění vůbec, s pravidelnými návštěvami galerií, muzeí, výstav a pamětihodností nejen v Praze, ale i v Čechách a na Moravě.

Ateliér u červenýho psa je sice již otevřen, ale zdaleka ještě není hotov, a proto občanské sdružení Khetane-Spolu vítá jakoukoli pomoc (nejen finanční) či nápad. Finance na technické vybavení poskytl Open Society Fund a prostory ateliéru byly zrekonstruovány svépomocí.

Kontaktní adresa:
Khetane-Spolu
Radlická 571/70
150 00 Praha 5

ČHAVORIKANE LUMA

Čhavorikane luma (v překladu Dětský svět) je kroužek her a nápadů pro romské děti, který byl založen v listopadu roku 1996 paní Olgou Fečovou. V kroužku jsou děti z Neratovic a z Jižního Města, kde Olga Fečová žije.

Děti se věnují jednak vzdělávání (doučování, výuka cizích jazyků, romská a česká literatura, výtvarná výchova), a jednak tanci, zpěvu a hudební i výtvarné výchově. Zatím největší úspěch měl kroužek s původním romským muzikálem hudebníka Jožky Feča „Teta Lýdie“. Kroužek vystupoval např. i na ukončení výstavy „E luma romane jakhenca“ v Lobkovickém paláci v Praze.

V kulturních programech kroužku Čhavorikane Luma vystupuje ženská romská kapela Amare Romnija, kterou též vede Olga Fečová.

Kontaktní adresa:
Olga Fečová
Hekrova 820
149 00 Praha 4

FOND POROZUMĚNÍ A NADĚJE

Mezi projekty Fondu porozumění a naděje patří Poradensko-informační servisní středisko, školící aktivity pro romské organizace a „Stories Exchange Project“, což je sběr příběhů z romské komunity ve spolupráci s nadací The Fund for Next Performance/Video a nadací Tolerance.

Kontaktní adresa:
Fond porozumění a naděje
Ondřej Giňa, předseda
K řece 1003/II
337 01 Rokycany
Tel.: 371 727 598
Tel./Fax: 371 723 011
E-mail: fpn@pm.cesnet.cz

SDRUŽENÍ OLAŠSKÝCH ROMŮ V ČR

Sdružení olašských Romů v ČR si dává za cíl pomoci olašským rodinám radou, osobní pomocí a zprostředkováním kontaktů s úřady a ostatními institucemi a realizuje projekty Olašská rodina a Projekt primární až terciální drogové prevence pro olašské Romy.

Kontaktní adresa:
Sdružení olašských Romů v ČR
Emil Stojka, předseda
Miroslav Rafael, tajemník a mluvčí
Uzbecká 6
100 00 Praha 10
Tel.: 271 733 682

MATICE ROMSKÁ

Matice romská pořádá semináře k výchově a vzdělávání romských dětí, mládeže i dospělých a setkání věřících Romů v České republice. K jejím uskutečněným projektům patří překlad Bible pro romské děti.

Kontaktní adresa:
PhDr. Vlado Oláh, předseda
Vondroušova 1193
163 00 Praha 6 – Řepy II

SDRUŽENÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE ROMU ČR

Sdružení dětí a mládeže Romů ČR organizuje výtvarné a taneční soutěže pro romské děti a mládež. Sdružení se významně podílelo i na pomoci slovenským a ukrajinským Romům, kteří byli postiženi záplavami. Jednou z forem pomoci je i realizace putovní výstavy obrázků dětí z romské osady Jarovnice, které zahynuly při záplavách. Výstava se jmenuje Už nežijí mezi námi a zlédnout ji mohli lidé v mnoha českých městech.

Kontaktní adresa:
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
Jan Rác, předseda
Obeciny 2992
760 01 Zlín
Tel.: 577 210 102, nebo mobil 603 / 90 71 28
E-mail: romove@osf.cz
http://www.romove.osf.cz/

SDRUŽENÍ DŽENO

Sdružení Dženo je informační analytické středisko romské problematiky, k jehož největším projektům patří mnohaleté monitorování českého tisku. Sdružení Dženo je vydavatelem společensko-kulturního měsíčníku Amaro gendalos (Naše zdrcadlo).

Kontaktní adresa:
Sdružení Dženo
V Tůních 11
120 00 Praha 2
+420-224 941 945

Tel: +420-224 941 945
E-mail: info@dzeno.cz, dzeno@dzeno.cz
http://www.dzeno.cz/

LAČHE ČHAVE

Občanské sdružení Lačhe čhave zajišťuje volnočasové aktivity pro romské děti a mládež ve věku od 2 do 20 let.
www.lache-chave.cz

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL MĚSTA MILOVIC

Hana Suchánková
Lesní 619 Milovice – Mladá
tel.: 325 575 384
tel.: 604 878 951
suchankova@mbox.catr.cz
www.socialniporadna.cz

DĚTSKÝ KLUB „10“

Občanské sdružení Dětský klub „10“ od roku 1995 zajišťuje volnočasové aktivity pro romské děti a mládež, pořádá letní tábory, zimní rekreace, sociálně-zdravotní kurzy, výlety atd.
Minská 773/8
101 00 Praha 10

ROMSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA

Politická strana vznikla krátce po listopadu 1989 a v roce 1998 má přibližně dvanáct tisíc členů. ROI po odchodu Romů do zahraničí usiluje o přijímání romských uchazečů k policii, jejich rekvalifikaci a začlenění do hlídkových služeb, vyčlenění míst pro romské uchazeče na středních policejních školách a vyzývá vládu k přijetí opatření ke zvýšení bezpečnosti Romů v České republice.

Kontaktní adresa:
Romská občanská iniciativa
Štefan Ličartovský, předseda
Balbínova 3
120 00 Praha 2
E-mail: predseda@roi-cr.cz

DEMOKRATICKÁ ALIANCE ROMŮ V ČR

Občanské sdružení Demokratická aliance Romů vzniklo v březnu 1998 z Občanského sdružení Romů ve Valašském Meziříčí. DAR (zkratka DAR znamená v romském jazyce Strach) si klade za cíl zvýšit politickou, ekonomickou, společenskou a kulturní úroveň Romů, jejich vzdělanost. Od vlády a státních orgánů regionálních žádá zajištění bezpečnosti všech občanů s ohledem na současnou situaci a vytváření podmínek pro lepší začlenění Romů ve společnosti. DAR chce být nejen reprezentantem Romů, ale i prostředníkem při uplatňování všech opatření a jednání s jinými orgány.

Kontaktní osoba:
Demokratická aliance Romů ČR
Petr Tulija, předseda
Stanislav Daniel, místopředseda
Ladislav Vašek, tajemník

Projekt Schola

Slovenské občanské sdružení Projekt Schola vzniklo v červenci 2001 v Košicích. Jeho cílem je prosazení multikulturního vzdělávání na prvním stupni základních škol, přiblížení romské kultury neromským dětem a pedagogům, zvýšení vzdělanostní úrovně romské populace a slovenských učitelů. Projekt Schola se zaměřuje na eliminaci rasové diskriminace, zvyšování tolerance na školách, zlepšování podmínek výchovy a vzdělávání romských dětí a to prostřednictvím těchto aktivit:

 • pedagogický výzkum;
 • vedení seminářů a tréninkových programů pro učitele;
 • monitoring práv romského dítěte na vzdělání na Slovensku;
 • publikování učebních materiálů zaměřených na Romy (např. tvorba doplňkových učebních textů pro 1. ročník ZŠ);
 • budování příruční knihovny, v níž jsou knihy z oblasti romistiky, pedagogiky, lidských práv, dějin Romů a učebnice (knihovna je určena široké veřejnosti);
 • tvorba internetového měsíčníku Schola – Romanet, kde lze najít informace o knihách, článcích z oblasti romské problematiky, vzdělávání Romů a lidských práv.

Kontaktní adresa:
Projekt Schola
Krivá 23
040 01 Košice
tel. / fax: (+421) 055 / 677 10 24
e-mail: schola@changenet.sk

NADÁCIA INFOROMA

Nadace, která působí na území Slovenské republiky. Sídlem nadace je Bratislava. Zřizovateli jsou Open Society Fund Bratislava, Minority Rights Group – Slovakia a Nadácia pre rómske dieťa.

Hlavní činnosti nadace a poskytované služby:

Knihovnická a dokumentační činnost:

– knihovna buduje, aktualizuje, on-line zpracovává, zpřístupňuje a předává profilový fond monografií, odborný periodik a dalších informačních pramenů, včetně informací na moderních médiích, týkající se romské komunity,
– vypracovává dokumentační záznamy z vybraných periodik a dalších informačních zdrojů a buduje z nich dokumentační kartotéku,
– zabezpečuje bibliograficko-informační a rešeršní služby z vlastních i venkovních zdrojů,
– shromažďuje, třídí a analyzuje informace, fakty, artefakty předmětů a jiných věcí materiální i nemateriální povahy z historického i současného života Romů na území Slovenské republiky,
– knihovna je přístupná uživatelům ve stanoveném výpůjčním čase,

– výpůjčky se realizují výlučně prezenční formou na studium v knihovně.

Vzdělávací programy:
– semináře, vzdělávací a výcvikové kurzy,
– tvorba a realizace projektů, které pozitivně ovlivní řešení aktuálních problémů romské komuniny,
– zabezpečování stáží a studijních pobytů v SR i v zahraničí.

Výzkumná činnost:
– shromažďování statistických údajů o romské komunitě,
– vypracovávání analýz a expertíz zaměřených na postavení Romů a otázky spolužití etnických skupin z různých kultur s důrazem na prevenci etnických a rasových konfliktů.

Poradenské služby:
– informace a poradenství pro veřejnost se zaměřením na lidská práva,
– právní poradenství žadatelům o azyl a uprchlíkům.

Publikační činnost:
– vydávání sborníků, materiálů ze školení, konferencí a jiných neperiodických publikací zaměřených na multikulturální problematiku.

Kontaktní adresa:
Nadácia InfoRoma
Baštová 5
811 03 Bratislava
Tel./ Fax.: (+421) O2 / 54 41 79 37
Tel.: (+421) 02 / 54 41 79 34
E-mail: inforoma@netax.sk
http://www.inforoma.sk/Související články
Datum Nadpis Rubrika
25.06.2016 Nizozemský umělec Ron Glasbeek zachycoval život Sintů v období před, během a po druhé světové válce O Roma Vakeren
20.02.2016 Ignác Zima spoluzakládal Muzeum romské kultury a vyučoval romštinu O Roma Vakeren
05.12.2015 Plesem desetiletí vyvrcholily oslavy deseti let existence Muzea romské kultury jako státní organizace O Roma Vakeren
01.12.2015 Muzeum romské kultury zve na folklorní hudební večer s cimbálovou muzikou Kubíci Zprávy ze života Romů
14.10.2015 Putovní výstava Romano suno zavítá do pražského Komunitního centra Prádelna Zprávy ze života Romů
12.10.2015 Ples desetiletí Muzea romské kultury se uskuteční 28. listopadu Zprávy ze života Romů
02.10.2015 Muzeum romské kultury představí během literární akce Mikroměsto hned čtyři romské autorky Zprávy ze života Romů
03.08.2015 Muzeum romské kultury oslaví 10. výročí slavnostním plesem Zprávy ze života Romů
30.05.2015 Muzeum romské kultury připravilo pro Brněnskou muzejní noc program plný hudby, tance, tvůrčích dílen i romského jídla O Roma Vakeren
Všechny články (POZOR – možnost velmi dlouhého výpisu)

 3,733 zobrazení celkem,  1 zobrazení dnes

Sdílet příspěvek

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Mohlo by vás zajímat